Waters | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Waters, Waterbody Asessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden, var ett femårigt forskningsprogram som startade våren 2011. Programmet koorderinerades av Havsmiljöinstitutet och finansierades av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Bakgrund och mål med forskningen

EU:s ramdirektiv för vatten (WFD) respektive havsmiljödirektivet (MSFD) tillkom för att kunna bedöma kvaliteten på vattnet i Europas sjöar, vattendrag och hav. Målet med forskningen inom Waters var att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera ekologisk status hos svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med dessa direktiv. Programmets fokus var de biologiska kvalitetsfaktorer som användes för att bedöma vattenkvalitet: makrofyter, bottenfauna, växtplankton och fisk. I vattendrag mättes även bentiska kiselalger som kvalitetsfaktor.

Forskarna inom programmet undersökte hur indikatorerna kan kopplas till mänsklig påverkan, hur frågor om osäkerhet i mätmetoder ska hanteras samt vidareutvecklade de metoder som används för att ge en samlad bedömning av ett vattens status.

Forskningsresultat viktiga för Sveriges vattenmiljöer

Resultaten av forskningen är användbara i praktisk förvaltning av Sveriges vattenmiljöer. Waters arbetade därför nära vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten, det vill säga de myndigheter som har till uppgift utvärdera tillståndet i våra sjöar, vattendrag och kustvatten och samordna eventuella åtgärder för förbättring.

Tvärvetenskap och bred samverkan

Waters spände över flera forskningsämnen och drygt 30 forskare vid institutioner, myndigheter och konsultföretag deltog. Partners i programmet var Aqua Biota, Göteborgs universitet, Hafok AB, Havs- och vattenmyndigheten, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, SMHI, Sveriges vattenekologer, Marin Monitoring AB, Toxicon AB och Århus universitet.

Publikationer

Inom Waters publicerades löpande rapporter och vetenskapliga artiklar.

http://waters.gu.se/resultat/WATERS-leveranser hittar du de flesta publikationer för nedladdning.