Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
småbåtshamn
Breadcrumb

Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2019:3

Syftet med rapporten är att bidra till utvecklingen av en mer hållbar förvaltning av fritidsbåtlivet genom att sammanställa vetenskaplig kunskap inom detta område på ett lättillgängligt sätt.

Sveriges natursköna kust med vidsträckta skärgårdar erbjuder fantastiska förhållanden för fritidsbåtliv. Idag finns uppskattningsvis mer än 700 000 fritidsbåtar i Sverige, vilket är en av de högsta siffrorna i världen sett till befolkningsmängden. Kustens vågskyddade skärgård ger också goda förutsättningar att förvara fritidsbåtar vid bryggor, och idag täcks stora områden av bryggor och småbåtshamnar.

Det stora antalet båtar och bryggor kan ge betydande effekter på miljön, men kunskapen om fritidsbåtlivets sammanlagda påverkan på Sveriges kustmiljöer har hittills varit bristfällig. Havsmiljöinstitutets mål med denna rapport har varit att sammanställa kunskapsläget kring hur fritidsbåtar påverkar grunda kustekosystem i Sverige, samt bedöma omfattningen av denna påverkan och om utveckling är hållbar. Syftet med rapporten är att bidra till utvecklingen av en mer hållbar förvaltning av fritidsbåtlivet genom att sammanställa vetenskaplig kunskap inom detta område på ett lättillgängligt sätt.

Sammanställningen visar att det finns ett starkt stöd i den vetenskapliga litteraturen för att fritidsbåtar ger upphov till många negativa effekter på kustmiljön. Med fritidsbåtslivet följer en rad olika fysiska strukturer och aktiviteter som var och en ger upphov till flera olika typer av miljöpåverkan. En ökad utbredning av småbåtshamnar, bryggor och muddrade områden medför förluster av viktiga bottenmiljöer och leder ofta till en långvarig försämring av miljöförhållanden lokalt.

I rapporten diskuteras avslutningsvis nya möjliga åtgärder och lösningar för att initiera arbetet med att skapa ett mer hållbart båtliv. Dessa inkluderar bland annat att identifiera sårbara kustmiljöer och styra bort kust exploatering och båttrafik från dessa områden. Vidare kan förvaringen av fritidsbåtar på land minska behovet av bryggor, muddringar och giftiga båtbottenfärger. Sänkt hastighet och begränsad motortrafik i känsliga områden kan minska störningarna i de mest utsatta områdena. Slutligen kan ny miljövänlig teknik och nya styrmedel användas för att minska utsläpp och fysisk påverkan, vilket på sikt kan skapa ett mer hållbart båtliv.

Havsmiljöinstitutets rapport 2019:3

Titel: Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige

Författare: Per-Olav Moksnes, Louise Eriander, Joakim Hansen, Jan Albertsson, Mattias Andersson, Ulf Bergström, Julia Carlström, Jenny Egardt, Ronny Fredriksson, Lena Granhag, Fredrik Lindgren, Kjell Nordberg, Ida Wendt, Sofia Wikström, Erik Ytreberg.

Publicerad: 2019-09-30

Antal sidor: 158 sidor