Vilka åtgärder kan användas för att minska jordbrukets fosforläckage? | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Vilka åtgärder kan användas för att minska jordbrukets fosforläckage?

Havsmiljöinstitutets rapportserie 2011:2

Östersjöländernas regeringar beslutade inom Helcom år 2007 om en plan, den så kallade Baltic Sea Action Plan, för att förbättra Östersjöns havsmiljö. I planen åtar sig Sverige att minska utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön med 20 8000 ton respektive 290 ton. Åtgärderna för att uppnå detta skall ha trätt i kraft senast 2016 för att en god miljöstatus skall uppnås i Östersjön år 2021. Åtgärderna för att minska läckaget från de svenska åkermarkerna varierar och är främst inriktade mot att binda fosfor i marken. Rapporten går igenom dessa åtgärder och visar även andra åtgärder för att fånga upp fosfor och kväve innan det når vattnet.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2011:2

Titel: Åtgärder inom jordbruket för att minska fosforläckaget till Östersjön

Författare: Gunnar Karltorp, Havsmiljöinstitutet

Antal sidor: 18

Publicerad: 15 december 2011