Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2014:4

Ekosystemansatsen är inriktad på att bedöma ekosystems hälsa för att se om den uppnår lagstiftad status eller om åtgärder behöver sättas in. Det finns därför ett behov att gå från det tidigare sektoriella upplägget inom miljöövervakning till en mer integrerad struktur. Dessa metoder för en sammanvägd bedömning av miljötillståndet i marina ekosystem är fortfarande under utveckling och olika länder testar idag olika metoder med varierad framgång. Sammanvägda bedömningar är aktuellet inom EU:s medlemsländer i samband med operationaliseringen av det nya havsmiljödirektivet. I Sverige utför Havsmiljöinstitutet i samarbete med Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten en årlig bedömning av tillståndet i svenska hav, vilken presenteras i Havet-rapporten.

Syftet med denna rapport är att sammanfatta hur sammanvägd bedömning av miljötillstånd i marina ekosystem har använts i olika delar av världen fram tills idag som ett underlag för utveckling av liknande metoder för bedömning av svenska ekosystem, speciellt för utformning av en sammanvägd bedömning av God miljöstatus enligt havsmiljödirektivet. Rapporten analyserar också eventuella brister i underlag och metoder i Havsmiljöinstituets nuvarande tillståndsbedömning samt diskutera hur den kan utvecklas för att öka transparens och kvalité.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2014:4

Titel: Sjöfarten kring Sverige och dess påverkan på havsmiljön

Författare: Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet; Anders Grimvall, Havsmiljöinstitutet; Kjell Larsson, Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet; Ida-Maja Hassellöv, Chalmers tekniska högskola; Stefan Anderberg, Linköpings universitet; Ida Wendt, Umeå universitet och Havsmiljöinstitutet; Peter Sigray Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI; Mathias Andersson, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI; Lena Granhag, Chalmers Tekniska Högskola; Erland Lettevall, Havs- och vattenmyndigheten; Erik Fridell, IVL Svenska miljöinstitutet; Jessica Hjerpe Olausson, Havs- och vattenmyndigheten; Johan Woxenius, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Antal sidor: 28 sidor

Publicerad: 27 juni 2014