Samhällsekonomiska analyser i havsmiljö- och vattenförvaltningen: kartläggning, kategorisering och utvecklingsområden | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Samhällsekonomiska analyser i havsmiljö- och vattenförvaltningen: kartläggning, kategorisering och utvecklingsområden

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2015:4

I Sverige pågår ett omfattande arbete med syftet att uppnå de olika målsättningar som fastställts för vatten- och havsmiljöer. Klassificeringar och utvärderingar av tillståndet i såväl inlandsvatten, kustvatten som havsmiljön visar dock att målsättningarna ofta inte uppnås. Det finns med andra ord behov att utveckla nya styrmedel och att genomföra ytterligare åtgärder. Lika viktigt är emellertid arbetet med att utvärdera och följa upp effektiviteten i de styrmedel och åtgärder som redan används eller som planeras användas, inte minst genom användandet av samhällsekonomiska analyser. Med hjälp av dessa kan myndigheter bedöma vilka styrmedel som leder eller kan leda till hög måluppfyllelse, men också vilka styrmedel som kan uppnå målet till lägsta kostnad för samhället, eller vilket samhällsekonomiskt värde en vatten- eller havsmiljökvalitetsförbättring som följer, eller förväntas följa, av en viss åtgärd, ger.

Utifrån ett urval samhällsekonomiska analyser med koppling till havs- och vattenmiljöområdet genomförda av, eller på uppdrag av, svenska myndigheter, belyser och kommenterar författarna viktiga skillnader i angreppssätt. De diskuterar också olika utmaningar som kan kopplas till dessa angreppssätt. Syftet med rapporten är bland annat att lyfta fram viktiga lärdomar för hur framtida samhällsekonomiska analyser kan utformas och genomföras, som ett led i att öka kunskapen om hur utvärderings- och uppföljningsarbetet inom vatten- och havsmiljöarbetet kan förbättras.
Rapporten är en del av det analys- och syntesarbete som sker inom Havsmiljöinstitutets forskningsprogram Havets tillstånd och utveckling, och den har författats av professor Patrik Söderholm (Luleå tekniska universitet), jur.dr. Anna Christiernsson (Havsmiljöinstitutet) och professor Jesper Stage (Luleå tekniska universitet).

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2015:4

Titel: Samhällsekonomiska analyser i havsmiljö- och vattenförvaltningen: kartläggning, kategorisering och utvecklingsområden

Författare:
Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet
Anna Christiernsson, Havsmiljöinstitutet
Jesper Stage, Luleå tekniska universitet

Antal sidor: 56 sidor

Publicerad: 10 juli 2015