Miljömålsberedningen tar helhetsgrepp om havsmiljöpolitiken | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Miljömålsberedningen tar helhetsgrepp om havsmiljöpolitiken

I början av 2021 överlämnade Miljömålsberedningen sitt betänkande Havet och människan för bevarande och hållbart nyttjande av havet och dess resurser till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Närmre hundra förslag på stora och små åtgärder, samman med förslaget på en ny havsmiljölag, bildar tillsammans en kraftfull och ambitiös strategi för en bättre havsmiljö.

Nyhet publicerad: 2021-01-18

"Havet har en gräns och där är vi nu." Enligt Miljömålsberedningen befinner vi oss på gränsen till vad havet tål och både havets syreproduktion och kolinlagring, ekosystemtjänster som har stor betydelse för att minska klimatförändringarna, riskerar att gå förlorade. Men samtidigt som Miljömålsberedningen betonar att situationen för havet är mycket allvarlig menar man att hopp finns om kraftfulla insatser görs  och görs nu.

I Miljömålsberedningens rapport lyfts flera av Havsmiljöinstitutets hjärtefrågor, så som sjöfartens påverkan, ekosystembaserad havsförvaltning och hållbart fritidsbåtsliv. Beredningen föreslår dessutom en övergripande havsmiljölag, en lagfäst definition av ekosystemansatsen samt ett förtydligande av strandskyddets syfte. Ytterligare förslag som nämns är att lägga om farleder för att minska undervattensbuller, förbud mot svavelutsläpp via skrubbrar från fartyg samt översyn av trålgränsen.

Miljömålsberedningen har haft stor hjälp av Havsmiljöinstitutets expertis och underlagsrapporter i sitt arbete och föreslår även i sin rapport att Havsmiljöinstitutet får ett förnyat regeringsuppdrag till 2030, med ökad finansiering och breddad verksamhet.

Se Miljömålsberedningens ordförande Emma Nohrén sammanfatta rapporten på regeringskansliets youtubekanal här

Läs de underlagsrapporter som Havsmiljöinstitutet bidragit med till Miljömålsberedningens betänkande här:

2019:5 Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransporter från vägtrafik till sjöfart

2019:6 Ekosystembaserad förvaltning som metod för att hantera negativa miljötrender och oklara orsakssamband

Se alla webbinarier från Havsmiljöinstitutets och Miljömålsberedningens temavecka Människan och Havet 2.0 här