Fallstudie: Förekomst och tillförsel av näringsämnen (P) | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Fallstudie: Förekomst och tillförsel av näringsämnen (P)

Havsmiljöinstitutets rapportserie 2012:2

Denna fallstudie har gjorts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Den ingår i en havsrelaterad samhällsanalys som består av en huvudrapport och tre fallstudier. Havsmiljöinstitutets publicerar dessa som separata rapporter:

Havs- och vattenmyndigheten publicerar samma studie i sin rapportserie: ”Social analys – en havsrelaterad samhällsanalys. Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen.” Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5.

Fallstudierna utgör underlag till en syntes över olika gruppers behov och nyttjande av de marina resurserna, gruppers påverkan av miljöproblem i havet och åtgärdandet av dessa.

Underlag i fallstudien har främst hämtats från officiell statistik, forskningsrapporter och sammanställningar över forskning. Uppgifter har även samlats in genom kontakter med ansvariga och experter på myndigheter.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2012:2

Författare: Lena Gipperth, Anders Grimvall, Andrea Morf, Eva-Lotta Sundblad

Antal sidor: 40 sidor

Publicerad: 15 juni 2012