Fallstudie: Kvicksilver | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Fallstudie: Kvicksilver

Havsmiljöinstitutets rapportserie 2012:4

Denna fallstudie har gjorts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Den ingår i en havsrelaterad samhällsanalys som består av en huvudrapport och tre fallstudier. Havsmiljöinstitutets publicerar dessa som separata rapporter:


Havs- och vattenmyndigheten publicerar samma studie i sin rapportserie: ”Social analys – en havsrelaterad samhällsanalys. Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen.” Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5.

Fallstudierna utgör underlag till en syntes över olika gruppers behov och nyttjande av de marina resurserna, gruppers påverkan av miljöproblem i havet och åtgärdandet av dessa.

Underlag i fallstudien har främst hämtats från officiell statistik, forskningsrapporter och sammanställningar över forskning. Uppgifter har även samlats in genom kontakter med ansvariga och experter på myndigheter.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2012:4

Författare: Eva-Lotta Sundblad, Lena Gipperth, Anders Grimvall, Andrea Morf

Antal sidor: 42 sidor

Publicerad: 15 juni 2012