Hur havsmedvetna är svenskar? | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
Foto på solnedgång vid havsstrand
Breadcrumb

Hur havsmedvetna är svenskar?

Published

Vilken relation har svenskar till havet? Hur mycket vet vi om havet och de hot som finns mot havsmiljön – hur havsmedvetna är vi? Detta har Havsmiljöinstitutet undersökt i ett projekt som finansierats av forskningsrådet Formas. Enkäten är den första som har gjorts för att undersöka nivån på havsmedvetenhet i Sverige.

Det är inom insatserna i den nationella kommittén för FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling som Havsmiljöinstitutet under 2023 genomförde undersökningen om svenskarnas relation till havet och havsmiljön, i samverkan med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Undersökningen tar bland annat avstamp i FN:s sju principer om havsmedvetenhet. Några av enkätfrågorna baseras på en liknande undersökning som nyligen utförts i England och Wales. Detta för att möjliggöra en jämförelse av havsmedvetenheten i Sverige internationellt.

Målet med undersökningen är att erbjuda vetenskapligt baserad information om i vilken utsträckning människor i allmänhet förstår och är medvetna om de fördelar vi får från hav och vatten. Mer specifikt handlade frågorna om att uppskatta nivån och typen av engagemang, hur besök vid havet påverkar hur vi mår och var vi inhämtar kunskap om havet och havsmiljön.

Resultaten av undersökningen visar bland annat att en majoritet av de svarande tycker att havet är en vacker plats som de mår bra av att vistas vid. De festa väljer att promenera, sola, bada och titta på utsikten, medan det är procentuellt färre som ägnar sig åt intressen så som kajakpaddling och fågelskådning. De största hoten mot hav, sjöar och vattendrag anses vara nedskräpning, förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, överfiske, miljögifter samt brist på kunskap hos allmänheten.

Svaren visar också glädjande nog att det stora flertalet av de tillfrågade anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skydda havet i någon form, till exempel genom att bilda reservat, nationalparker eller Natura 2000-områden. Viljan att själv bidra för att minska belastningen på havet är stor och 27 procent av de tillfrågade känner till begreppet havsmedvetenhet. Den nationella kommittén för FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling har uttalat ett tydligt önskemål om att denna siffra och havsmedvetenheten, ska ha ökat när undersökningen följs upp om några år. Havsmiljöinstitutet kommer att fortsätta att bidra i arbetet mot samma mål.

>> Läs rapporten här!

Den 23 maj deltar rapportens författare och Havsmiljöinstitutets medarbetare Tina Johansen Lilja och Maria Lewander på ett Sea and Society Talk, där de berättar om undersökningen, rapportens slutsatser och hur resultaten kan bidra till att staka ut riktningen för det fortsatta arbetet för ökad havsmedvetenhet i Sverige. Mer information kommer!

För mer information och anmälan till Sea and Society Talk 23 maj