Havsplanering | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
Vindkraftverk till havs
Photo: Nicholas Doherty_Unsplash
Breadcrumb

Havsplanering

Havsplanering är ett viktigt verktyg för att med en helhetssyn samordna olika intressen och även balansera bevarande och nyttjande av våra hav på ett hållbart sätt.

Vi är många som ska samsas om havet och utmaningarna spänner över nationsgränser, språk, kunskapsområden och förvaltningssystem. Havet är viktigt för oss alla, men begränsat i både yta och återhämtningsförmåga. Storskaligt fiske, materialutvinning, sjöfart och konsekvenser av klimatförändringar utövar ett allt större tryck på havets resurser och ekosystem. Samtidigt finns förhoppningar om att lösningar på många av samhällets utmaningar finns till havs. Exempel på så kallad blå tillväxt är energi från vågor och tidvatten och marina kolonilotter ger klimatsmart mat i form av tång och alger. Balansgången mellan överutnyttjande och hållbar användning är svår och frågan är hur mycket vi kan nyttja havets resurser utan att äventyra havsmiljöns återhämtningsförmåga. Havsplanering är ett sätt att försöka enas om detta

Stort kunskapsbehov

Havsmiljöinstitutets havsplaneringsgrupp arbetar för att öka medvetandet om planering som möjligt instrument, inklusive dess möjligheter och begränsningar för att samordna kustens och havens användning mer långsiktigt hållbart. Enligt EU-direktiv och nationella regler ska hållbar utveckling och ekosystemansats vara utgångspunkter för havsmiljöförvaltningen. Utvärdering behöver förberedas redan när havsplanerna utarbetas, men hittills har denna del av havsplaneringen varit förhållandevis lågt prioriterad.

Gruppen syftar till att öka kompetensen hos lokala och regionala beslutsfattare och bygger gränsöverskridande kontakter mellan Sverige och Danmark för att dela erfarenheter, kunskapsbehov och undersöka möjligheterna till en mer kontinuerlig dialog mellan myndigheter och forskare tvärs över gränsen.

Här kan du ladda ner Sveriges havsplaner

Sveriges första havsplaner

  • 2019 lämnades förslaget om Sveriges havsplaner till regeringen. De togs fram av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med över 150 organisationer, däribland Havsmiljöinstitutet.
  • Regeringen fattade beslut om Sveriges första havsplaner i februari 2022
  • Sverige har tagit fram tre havsplaner – för Bottniska viken, för Östersjön och för Västerhavet
  • Havsplanerna täcker 123 000 km², vilket motsvarar drygt en fjärdedel av Sveriges landyta.
  • Havsplanerna börjar en nautisk mil, knappt två km, från baslinjen - vilken oftast följer lågvattenlinjen utmed kusten.