Modeller för ekosystembaserad havsförvaltning | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
Strandkål på skånsk strand
Photo: Marie Svärd
Breadcrumb

Modeller för ekosystembaserad havsförvaltning

Published

En stor del inom ekosystembaserad havsförvaltning handlar om att hitta former för förändringsarbete, som fångar upp lokala perspektiv och sätter dessa i ett större sammanhang. I en studie baserad på intervjuer undersöker Havsmiljöinstitutet, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, långsiktiga organisations- och styrningsstrukturer samt finansieringsmodeller. Målet är att hitta former för regionala organisationer där havsförvaltning kan utövas.

I rapporten Exempel på verksamhetsmodeller för ekosystembaserad havsförvaltning undersöker Havsmiljöinstitutet olika verksamhetsmodeller. Genom att analysera hur finansiering och organisation fungerar i befintliga samverkansinitiativ kan en förståelse för styrkor och hinder med olika modeller utkristalliseras. Verksamheterna som studeras i rapporten har gemensamt att de samverkar i havs- och vattenfrågor och har funnits under en längre period.

De studerade fallen visar att det finns olika sätt att skapa robust och långsiktigt hållbar verksamhet. Gemensamt för dem alla är att de på olika sätt knyter an till kommuner. Det finns några saker som genomsyrar den här typen av verksamheter och som de alla framhäver som viktiga för framgång. Dels behöver de utgå från ett tydligt behov, som att till exempel samlas kring en resurs som fisk och fiske. En stark lokal förankring ses också som viktigt.

För att lyckas i den här typen av samverkansmodeller krävs särskilda färdigheter och ett flexibelt tillvägagångssätt. Kunskap om finansieringsvägar och förmågan att hantera osäkerheter är nyckelfaktorer, liksom en intuitiv förmåga att skapa goda mellanmänskliga relationer. Tillit är en av de viktigaste resurserna som måste förvärvas.  

Analysen i kartläggningen utgår från sex olika styrformer; värderings-, resultat-, politisk, regel-, budget- och interaktiv styrning, som i vissa fall och till viss del används parallellt med varandra i de olika verksamheterna.  

>> Läs rapporten