Exempel på verksamhetsmodeller för ekosystembaserad havsförvaltning | Havsmiljöinstitutet
Bild
Strandkål på skånsk strand
Foto: Marie Svärd
Länkstig

Exempel på verksamhetsmodeller för ekosystembaserad havsförvaltning

Projektrapport Ekosystembaserad havsförvaltning

Denna rapport har tagits fram av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, som en del av arbetet med Ekosystembaserad havsförvaltning. Uppdraget är att undersöka möjliga finansieringsmodeller som kan stödja långsiktig regional ekosystembaserad havsförvaltning. Genom att analysera hur finansiering fungerar i liknande projekt och initiativ kan en förståelse för styrkor och hinder med olika modeller utkristalliseras. I arbetet ingår också att ge en tydlig bild av hur dessa organisationer fungerar.

Uppdraget innefattar en detaljerad beskrivning och analys av olika typer av samarbetsorganisationer, grundad i följande punkter (Överenskommelse gällande kartläggning av regionala samverkansprojekts styrning och finansiering, 2023):

• “Organisationens omfattning: Detta inkluderar information om organisationens storlek, antalet heltidstjänster som finansieras av organisationen, och hur många som är involverade i dess verksamhet.

• Styrningsstruktur: En beskrivning av hur organisationens styrning är utformad, hur beslut fattas, och vilka som är ansvariga för olika delar av verksamheten.

• Finansiering: En utförlig beskrivning av organisationens finansiering. Detta inkluderar hur stor del av finansieringen som kommer från grundfinansiering och hur stor del som genereras genom projektmedel.

• Uppfattade framgångsnycklar och eventuella svårigheter med fokus på organisationens omfattning, styrningsstruktur och finansiering.”

Genom att undersöka och framställa dessa aspekter kommer uppdraget att skapa en djup förståelse för strukturerna, styrningen och finansieringen hos olika samverkansorganisationer.

Projektrapport

Titel: Exempel på verksamhetsmodeller för ekosystembaserad havsförvaltning

Författare: Madeleine Prutzer, Marie Svärd, Havsmiljöinstitutet. Anders Hersinger, Luleå Tekniska Universitet.

Referens till rapporten: Prutzer, M., Svärd, M., Hersinger, A. (2024). Exempel på verksamhetsmodeller för ekosystembaserad havsförvaltning, Havsmiljöinstitutet.

Publicerad: 2024-01-31