Nationell samverkan inom Havsmiljöinstitutet | Swedish Institute for the Marine Environment
Breadcrumb

Nationell samverkan inom Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet samverkar i havsmiljöfrågor med en rad nationella organisationer och myndigheter. Inom olika projekt- och programområden samverkar forskare inom Havsmiljöinstitutet för att ta fram forskningsöversikter, rapporter och artiklar som underlättar det nationella miljöövervakningsarbetet.

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Havsmiljöinstitutet är sedan flera år tillbaka en stolt partner som bidrar med kunskapsunderlag och stöttar i samverkansgrupper.

För att kunna genomföra sitt uppdrag på bästa sätt för Formas en tät dialog med forskare, expertmyndigheter, bransch- och miljöorganisationer. Havsmiljöinstitutet är här en värdefull och effektiv partner och stöttar Formas i att snabbt nå ut till havsforskarsamhället. I arbetet med EU:s partnerskapsprogram inom Horisont Europa har flera av Havsmiljöinstitutet rapporter utgjort viktiga underlag för Sveriges bidrag.

Havsmiljöinstitutet har även bidragit med underlag till Formas nationella forskningsprogram om hav och vatten samt ingår i den nationella kommittén för FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling.

FN

Havsmiljöinstitutet har deltagit och stöttat i FN:s arbete med de globala målen för hållbar utveckling. Havsmiljöinstitutet deltog vid FN:s första stora havskonferens i New York 2017, genom ett flertal olika insatser. Konferensen syftade till att stötta arbetet med utvecklingsmål 14  bevarande av och ett hållbart och rättvist utnyttjande av jordens marina resurser. Havsmiljöinstitutet var även på plats i Lissabon sommaren 2022 för FN:s andra havskonferens och arrangerade där bland annat två sidoevent, tillsammans med bland andra Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet. Ett om planetära gränser och ett om ungas engagemang.

FN har beslutat att under 2021–2030 fokusera på havsforskning och hållbarhet. Syftet är att årtiondet ska höja tillståndet i världshaven och stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling av hav och kuster. Havsmiljöinstitutet bidrar aktivt till FN:s årtionde genom delaktighet i planeringsgrupper och aktiviteter i den egna verksamheten.

Läs mer här >>

Miljömålsberedningen

Sommaren 2018 fick Miljömålsberedningen i uppdrag av regeringen att senast den 1 december 2020 föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Strategin ska bidra till att relevanta delar av Generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås, och därmed även bidra till genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Havsmiljöinstitutet var en viktig aktör i Miljömålsberedningens arbete från start, med tät dialog kring olika relevanta forskningsområden. Institutet tog bland annat fram två underlagsrapporter, om ekosystembaserad förvaltning och sjöfartens påverkan på havsmiljön, och tillsammans arrangerades webbiarieserien Människan och havet om de utmaningar och möjligheter som finns inom havspolitiken.

Miljömålsberedningen föreslår i sin slutrapport Havet och människan, SOU 2020:83 att Havsmiljöinstitutet får ett förnyat regeringsuppdrag till 2030, med ökad finansiering och breddad verksamhet.

Läs mer >>