FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling | Havsmiljöinstitutet
Bild
Symbol för FN:s mål 14, agenda 2030
Foto: UN

FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling

FN har beslutat att under 2021–2030 fokusera på havsforskning och hållbarhet. Syftet är att årtiondet ska höja tillståndet i världshaven och stärka förutsättningarna för en hållbar utveckling av hav och kuster. Havsmiljöinstitutet bidrar aktivt till FN:s årtionde genom delaktighet i planeringsgrupper och den egna verksamheten.

FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling samlar havsaktörer över hela världen för att tillsammans säkerställa att kunskap om havet används fullt ut, stödja åtgärder som leder till en hållbar havsförvaltning och stärka kopplingen mellan havet och Agenda 2030.

Havsmiljöinstitutet har deltagit i arbetet och stöttat Formas, Havs-och vattenmyndigheten, SMHI och Sida att ta fram Sveriges plan för genomförandet av årtiondet. Fyra fokusområden lyfts fram; Havsmedvetenhet, Ekosystembaserad förvaltning, Innovation och digitalisering samt Data och modellering. Lösningar och åtgärder för att möta klimatförändringar samt skyddande av biologisk mångfald inkluderas i samtliga områden. Det finns en stor potential för Havsmiljöinstitutet att bidra inom samtliga fält, både genom pågående verksamhet och i den nationella kommittén för FN:s årtionde där institutet ingår.

 • Ekosystembaserad havsförvaltning, kräver kunskap om hur ekosystemen fungerar och hänger ihop.
 • Datamodellering, för att lyckas med att implementera en ekosystem baserad förvaltning krävs observationsdata och modeller som kan användas för att förutsäga effekter av åtgärder och förändringar.
 • Havsmedvetenhet, för att sprida kunskapen om hur havet fungerar och påverkar våra liv vidare till medborgare och beslutsfattare.
 • Innovation och digitalisering, för att kunna använda haven på ett hållbart sätt och få ut den fulla potentialen för hållbar matproduktion, energiproduktion, transporter och mycket mera.

I rapporten "Ett svenskt bidrag till FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021–2030" kan du läsa mer om Sveriges fyra fokusområden.

Mål för årtiondet 

Genom ett starkt internationellt samarbete syftar decenniet till att stärka vetenskaplig forskning och innovativ teknik för att säkerställa följande:

 • Ett rent hav där källorna till föroreningar identifierats, reducerats eller eliminerats.
 • Ett friskt och motståndskraftigt hav där förvaltningen av de marina ekosystemen bygger på god kunskap.
 • Ett hållbart produktivt hav som säkrar livsmedelsförsörjning och en hållbar blå ekonomi.
 • Ett förutsägbart hav där samhället har förmågan att förstå och förutsäga förändrade förhållanden i havet.
 • Ett säkert hav där liv och försörjningsmöjligheter är skyddade från havsrelaterade faror.
 • Ett transparent och tillgängligt hav med jämlik och öppen tillgång till data, information, teknologi och innovation.
 • Ett inspirerande och engagerande hav där samhället förstår och värderar haven i relation till hållbar utveckling och människors välbefinnande.

Läs mer på den officiella webbplatsen för FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling.

Arbete under havsdekaden

Under 2021 hade Havsmiljöinstitutet en tät dialog med forskningsrådet Formas, FN-organet IOC Unesco, samarbetet EU4Ocean samt Euro GOOS. På Världshavsdagen den 8 juni samma år bidrog Havsmiljöinstitutet, tillsammans med flera andra aktörer, i lanseringen och startskottet av årtiondet.

Under 2022 deltog Havsmiljöinstitutet med stort engagemang i diskussionerna och planeringen av FN-konferensen Stockholm +50, 2-3 juni och FN:s havskonferens i Lissabon, 27 juni-1 juli. Institutet deltog även i planeringen av konferensen Ocean Literacy Action i Malmö, 9-10 maj. Denna konferens var en del av Sveriges bidrag till FN:s årtionde.

Under 2023 genomförde Havsmiljöinstitutet ett arrangemang tillsammans med flera andra parter för att fira Världshavsdagen 8 juni på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Temat var skydd av havet och inkluderade många talare och perspektiv. Våren 2023 påbörjades också arbetet med att undersöka nivån av havsmedvetenheten hos svenskarna, ett uppdrag från Formas. En enkätundersökning togs fram tillsammans med SOM-institutet, Göteborgs universitet, och frågorna skickades ut under hösten. Resultaten presenteras 2023.

Bidra till FN:s årtionde för havsforskning

Organisationer, föreningar, företag, forskargrupper och institutioner kan bidra till årtiondet genom att ansöka om att bli partner. Som partner kan man:

 • Delta vid evenemang och aktiviteter
 • Organisera evenemang och aktiviteter
 • Dela med sig av och sprida sin forskning
 • Delta i diskussionsforum
 • Hjälpa till att sprida information om årtiondet.