Undersöka havsmedvetenhet | Swedish Institute for the Marine Environment
Image
Bild som visar kvinna på strand, solnedgång Kalmarsund
Photo: Maria Lewander
Breadcrumb

Undersöka havsmedvetenhet

Hur mycket vet svenskarna om havet och de hot som finns mot havsmiljön – hur havsmedvetna är vi? Detta undersöker Havsmiljöinstitutet i ett nytt projekt där de första resultaten rapporteras 2023.

Inom ramen för insatserna i den Nationella kommittén för FN:s årtionde för havsforskning genomförs under 2023 en vetenskaplig undersökning av nivån på havsmedvetenheten hos svenskarna. Undersökningen genomförs i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Uppdraget finansieras av Formas.

Målet med undersökningen:

  • Tillhandahålla vetenskapligt underbyggd information om i vilken utsträckning allmänheten förstår och är medveten om de fördelar vi får från hav och vatten.​
  • Mäta attityder till att skydda våra vattenmiljöer (sjöar, vattendrag, kust och hav).​
  • Uppskatta nivån och typen av engagemang, inklusive aktiviteter vid havet och relationen till havet.​
  • Hur besök vid havet påverkar hur vi mår?
  • Hur/var inhämtas kunskap om havet och havsmiljön?
  • Identifiera frågor att arbeta med för att öka havsmedvetenheten under FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling, m.m.

Undersökningen tar bland annat avstamp i FN:s 7 principer om havsmedvetenhet och frågorna har utvecklats i samverkan med SOM-institutet. En del frågor baseras på en liknande undersökning som nyligen utförts i England och Wales. Detta för att möjliggöra en jämförelse av havsmedvetenheten i Sverige internationellt. Det svenska arbetet kommer också att ha en källa till hav-koppling där även sötvatten inkluderas i visa frågeställningar.

Resultaten från enkätundersökningen kommer att presenteras i en rapport och en kortfattad presentation.

Havsmedvetenhet under FN:s årtionde för havsforskning

Havsmedvetenhet är ett av fyra områden som lyfts fram i rapporten Ett svenskt bidrag till FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling 2021–2030 och som regeringen prioriterat för Sveriges arbete med årtiondet. Havsmedvetenhet spelar en nyckelroll när det gäller att åstadkomma de förändringar som behövs för att vi ska kunna skydda och hållbart bruka haven. Det bidrar till policyutveckling på olika nivåer. En ökad förståelse för de lagar och regler som skyddar och värnar havsmiljön bidrar till mer ansvarsfulla medborgare, till större företagsengagemang för havet och till en hållbar blå ekonomi. Visionen för havsmedvetenhet under årtiondet är att möjliggöra och stärka åtgärder i alla sektorer i samhället för att påskynda en grundläggande förändring i hur havet värderas, förstås och hanteras.