Havsmiljöinstitutets uppdrag | Havsmiljöinstitutet
Bild
Fyr i solnedång
Foto: Paulius Dragunas/Unsplash
Länkstig

Havsmiljöinstitutets uppdrag

Regeringen har gett Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att tillsammans bistå myndigheter med vetenskaplig kompetens samt bedriva analys- och syntesverksamhet inom havsmiljöområdet. Sedan 2023 ingår även Chalmers tekniska högskola i samarbetet Havsmiljöinstitutet.

"Kunskap om havsmiljön är viktig för såväl regeringen som myndigheter och andra aktörer som arbetar för att förbättra havsmiljön. Havsmiljöinstitutet bedöms bidra med värdefull kunskap och institutets uppdrag bör därmed förnyas."

Regeringen kom i början av sommaren 2022 med beskedet att Havsmiljöinstitutets uppdrag förlängs med tio år. Det nya uppdraget gäller från den 1 augusti 2022 fram till 31 december 2032.

Regeringen ger därmed Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att tillsammans bistå myndigheter inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens. Regeringen betonar även behovet av att bedriva en egen analys- och syntesfunktion.

Göteborgs universitet får fortsatt uppdrag att koordinera Havsmiljöinstitutets verksamhet. Sedan början av 2023 ingår även Chalmers tekniska högskola i samarbetet.

Enligt regeringsuppdraget ska Havsmiljöinstitutet:

  • ta fram tvär- och mångvetenskapliga analyser och synteser samt sprida information om resultaten till stöd för regeringens, myndigheters och andra intressenters arbete för att förbättra havsmiljön,
  • bistå myndigheter inom havsmiljöområdet med vetenskaplig kompetens och beslutsunderlag i havsmiljöfrågor,
  • utveckla tvär- och mångvetenskapliga kontaktnät inom och mellan lärosätena,
  • informera om forskning som rör havsmiljön och havet som resurs och öka medvetenheten om havets miljöproblem och hur de ska hanteras,
  • verka för att öka kommunikationen mellan forskare och användare av vetenskaplig kunskap om havsmiljön.

    På kansliet, som ligger vid Göteborgs universitet, arbetar föreståndare, vetenskapliga koordinatorer, kommunikatörer samt teknisk- och administrativ personal med att samordna verksamheten.

    Läs regeringens beslut nedan:

Uppdrag att samarbeta under benämningen Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutetes nya uppdrag 2022-2032 (PDF)

Regeringsbeslut

Första regeringsbeslutet om samordning av havsmiljöforskning inom Havsmiljöinstitutet togs 2008. Efter fem år gjorde Statskontoret en utvärdering av verksamheten och i november 2015 kom ett nytt regeringsbeslut.

I detta uppdrag, som gällde till och med 2021, lades stor vikt vid tvär- och mångvetenskaplighet, analyser och synteser, kunskapsförmedling och kommunikation.

Statskontoret utvärderade Havsmiljöinstitutets verksamhet på nytt 2020. Även Miljömålsberedningen hade i sitt betänkande Havet och människan (SOU 2020:83) förslag om Havsmiljöinstitutet.