Tvärvetenskap för havet | Havsmiljöinstitutet
Bild
Forskning
Forskning
Foto: Marie Svärd
Länkstig

Tvärvetenskap för havet

Havsmiljöinstitutet arbetar med ett tvärvetenskapligt angreppssätt på havsfrågor och marina miljöproblem.

Traditionellt sett har kunskap om havet främst tagits fram genom naturvetenskapligt inriktad forskning. I takt med att det blivit allt tydligare att miljöproblemen i havet har sin upprinnelse i samhället har det också blivit uppenbart att det finns flera vetenskapliga discipliner som kan bidra till både problemformuleringar och lösningar. Vid Havsmiljöinstitutet finns såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig expertkompetens som möjliggör att institutet kan initiera och ta sig an uppdrag som inkluderar samhällets koppling till havsmiljön.

Foto: Joakim Honkasalo

Analys och syntes för ekosystembaserad förvaltning

En ekosystembaserad förvaltning präglas av helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen. Havsmiljöinstitutets arbete med att ta fram kunskapsunderlag och tackla havets komplexa problem bygger på analyser och synteser och går i linje med arbetet för en ekosystembaserad förvaltning. Arbetet bedrivs inom fyra tvärvetenskapliga fokusområden.