Myndighetssamverkan | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Myndighetssamverkan

Havsmiljöinstitutet samverkar i havsmiljöfrågor med en rad nationella myndigheter, bistår med vetenskaplig kompetens och beslutsunderlag samt genomför projekt på uppdrag av marin förvaltning.

Havsmiljöinstitutet för en bred dialog med myndigheter. En del av myndighetssamverkan sker inom det så kallade Nationella samrådet. För att förbättra och effektivisera utbytet av expertkunskap mellan Sveriges lärosäten och havsförvaltande myndigheter har Havsmiljöinstitutet under 2022 arbetat fram en tydligare process för att identifiera och möta kunskaps- och forskningsbehoven.

Havsmiljöinstitutet samråder i nuläget kontinuerligt, enligt regeringens beslut, med:

Havsmiljöinstitutets för i sin verksamhet även dialog med andra myndigheter och forskningsråd inom havsmiljöområdet. Några av dessa myndigheter är: