Vad är Ekosystembaserad förvaltning? | Havsmiljöinstitutet
Bild
Tång under havsytan och klippa över ytan
Foto: Shutterstock
Länkstig

Vad är Ekosystembaserad förvaltning?

En ekosystembaserad förvaltning präglas av helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen. Havsmiljöinstitutets arbetar tvärvetenskapligt med att öka kunskapen och möjligheterna att tackla havets komplexa problem.

I en tid när miljöförvaltningen på allvar tar steget mot en ekosystembaserad förvaltning, präglad av en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystemen, står Havsmiljöinstitutet redo med devisen Kunskap för ekosystembaserad förvaltning.

Analys och syntes för ekosystembaserad förvaltning

I Sverige och flera andra länder finns en tydlig ambition att genomföra en ekosystembaserad förvaltning (EBF) av havet. I arbetet med att tillämpa EU:s ramdirektiv för vatten och Havsmiljödirektivet har EBF upphöjts till ledstjärna och innebär att förvaltningen ska präglas av en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av de marina ekosystemen. Hänsyn ska tas till att olika näringsnivåer och arter i ett ekosystem påverkar varandra och att samspelet mellan människa och miljö ofta spänner över flera sektorer i samhället.

De många kraven på EBF innebär att den måste byggas på ett kunskapsunderlag som har både bredd och djup, präglas av transparens och ett aktivt deltagande av många intressenter. Utveckling av åtgärder för en bättre havsmiljö kräver inte bara kunskap om de marina ekosystemens struktur, funktion och återhämtningsförmåga, utan också kunskap om havsmiljöns sociala och ekonomiska betydelse för människan. Även hur olika verksamheter och aktörer i samhället kan bidra till att utveckla en mer effektiv havsmiljöförvaltning.

Havsmiljöinstitutets arbete med att ta fram kunskapsunderlag för EBF bygger på att analyser och synteser av havsmiljödata skapar värdefull information. En viktig framgångsfaktor för EBF är även kunskapsdelning. I samtliga fall eftersträvas att ge plats för mång- eller tvärvetenskapliga perspektiv.

Havsmiljöinstitutets arbete med analys och syntes för ekosystembaserad förvaltning sker inom fyra teman:

  • Tillståndsbedömning och fördjupad miljöanalys
  • Samhällets koppling till havsmiljön
  • Historisk kunskap om havet som grund för EBF
  • Utvärdering av åtgärder  

Havsmiljöinstitutet verkar även för bred samverkan med varierande aktörer som arbetar för en god havsmiljö, samt en ökad havsmedvetenhet vilket är en förutsättning för att stimulera utvecklingen mot EBF. Havsmedvetenhet spelar en nyckelroll för att åstadkomma de förändringar som behövs för att vi ska kunna skydda och hållbart bruka haven. En ökad medvetenhet i samhället kring havets betydelse, och hur vi människor påverkar havet, kan bidra till mer ansvarsfulla medborgare, till större företagsengagemang för havet och till en hållbar blå ekonomi.

Ekosystembaserad förvaltning

  • Har en helhetssyn på bevarande och hållbart nyttjande av ekosystem
  • Tar hänsyn till att olika arter i ett ekosystem påverkar varandra
  • Tar hänsyn till att samspelet mellan människa och miljö ofta spänner över flera sektorer i samhället
  • Har flera perspektiv och präglas av öppenhet och ett aktivt deltagande hos en bredd av aktörer och intressenter
  • Bygger på bästa tillgänglig kunskap
  • Är anpassningsbar