Samverkansprojekt | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Samverkansprojekt

Havsmiljöinstitutet verkar för bred samverkan och driver och medverkar i flera olika samverkansprojekt och program till stöd för havsförvaltande myndigheter. Havsmiljöinstitutets nätverk sträcker sig inom och utanför de inkluderade lärosätena och arbetar aktivt med nätverksbyggande och kontaktskapande verksamhet.

Marina nätverket för vattenpedagogik

Havsmiljöinstitutet samordnar, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, ett nätverk inom marin pedagogik. Syftet med nätverket är att bidra med inspiration till medlemmarna och lyfta goda exempel på hur havsmedvetenheten kan öka hos Sveriges befolkning. Kontaktperson: Maria Lewander

Sveriges vattenmiljö och Vattenmiljöseminariet

Arbetet med Sveriges vattenmiljö och Vattenmiljöseminariet binder samman ett stort nätverk av miljöövervakare av sjöar, vattendrag och havsområden. Kopplat till arbetet med sajten Sveriges vattenmiljö hålls Vattenmiljöseminariet som riktar sig till alla som arbetar med akvatisk miljöövervakning.
Kontaktperson: Maria Lewander

Fritidsbåtsgruppen

Havsmiljöinstitutets fritidsbåtsgrupp bygger på samverkan av ett stort antal personer inom både universitet och myndigheter. Tillsammans bildar detta ett värdefullt nätverk som finns kvar inför fortsatt arbete inom fritidsbåtsgruppen. Kontaktperson: Johanna Gipperth

Sjöfartsgruppen

Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp består av representanter från universitet och myndigheter med kompetens inom olika ämnesområden och utvecklas av givande nätverk inom akademi, förvaltning och näringsliv, nationellt och internationellt.
Kontaktperson: Eva-Lotta Sundblad

Havsförvaltningsakademin

Havsförvaltningsakademien är ett nystartat nätverk som syftar till att främja vetenskap och kunskapsutbyte kopplat till den marina förvaltningen i Sverige. Vi välkomnar tjänstemän från nationella och regionala myndigheter, kommuner och departement, samt forskare med inriktning mot ekosystembaserad förvaltning eller allmänna förvaltningsfrågor att delta i möten och diskussioner.
Kontaktperson: Eva-Lotta Sundblad

Almedalen

Almedalsveckan är en viktig arena och mötesplats för Havsmiljöinstitutet för att i samtal och öppna seminarier sprida och utbyta information. Kontaktnät uppstår, breddas eller fördjupas genom arrangerandet av seminarier och vid rundabordssamtal. Kontaktperson: Kajsa Tönnesson

Pilotområden för ekosystembaserad förvaltning

Havsmiljöinstitutet deltar och stöttar i ett pilotprojekt som utreder möjligheten att implementera ekosystembaserad havsförvaltning i svenska havsområden. Projektet bygger på tät dialog med vitt skilda lokala aktörer; kommuner, regioner och länsstyrelser, representanter från den blå näringen, exempelvis fisket, småbåtshamnar, turistnäringen, kulturarbetare samt intresseföreningar så som fågelskådare med flera.
Kontaktperson: Madeleine Prutzer

Arbetsgrupper inom havsforskningsrådet ICES

Det internationella Havsforskningsrådet Ices är en organisation med mer än 4 000 forskare från drygt 20 medlemsländer. Havsmiljöinstitutets experter deltar i flera olika arbetsgrupper inom Ices och tar också ansvar som ordförande i flera grupper. Kontaktperson: Kajsa Tönnesson

Västerhavsveckan

Havsmiljöinstitutet deltar tillsammans med ett 80-tal andra organisationer i Västerhavsveckan, en temavecka för att öka kunskapen om Västerhavets miljö. Kontaktperson: Tina Johansen Lilja

Havsredaktionen

Inom samarbetet Havsmiljöinstitutet sker kommunikationssamverkan mellan Stockholms, Göteborgs och Umeå universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Tillsammans producerar och sprider universiteten de populärvetenskapliga produkterna Havsutsikt, Havet.nu och Livet i havet.