Bild
Två fartyg möts för mot för
Foto: iStock

Sjöfartsgruppen

Sjöfarten påverkar havet på flera sätt. Emissioner till luft och hav, utnyttjande av fysiskt utrymme, oljeföroreningar och buller är några exempel. Syftet med Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp är att stärka och sprida kunskapen om hur sjöfarten påverkar havsmiljön.

Det finns idag en målkonflikt mellan transportpolitiska mål och flera av Sveriges miljömål. I den nationella godstransportstrategi som antogs 2018 strävar Sverige efter att ”främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart”. Om en överflyttning av gods innebär ökat antal fartyg eller ökad tillryggalagd distans med fartyg, kommer överflyttningen dock att innebära en ökad belastning på havsmiljön.

Hårdare krav krävs

För att nå god miljöstatus i havsområdena runt Sverige behöver den totala belastningen på den marina miljön minska. Vid en storskalig överflyttning av godstransporter från land till hav är det alltså mycket angeläget att säkerställa att miljöpåverkan minimeras. Metoder för detta är att undvika sjöfart inom miljömässigt känsliga havsområden och ställa hårdare krav på fartygens prestanda. Att skapa nya regelverk är dock en långsam process då sjöfarten primärt regleras genom internationella konventioner där tillämpning av regionala eller nationella särregler undviks.

För att minska sjöfartens påverkan på havet finns kravåtgärder och för att ta fram dessa behövs data och vetenskapligt underlag. Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp samlar kunskap om hur olika samhällsaktiviteter i Sverige och Europa påverkar miljön i Östersjön och Västerhavet, vilket ger förvaltningen underlag och möjlighet att prioritera mellan olika åtgärder.

Sjöfartsgruppens nätverk

Havsmiljöinstitutets nätverk sträcker sig inom och utanför de inkluderade lärosätena och institutets olika arbetsgrupper bygger alla på breda kontaktnät, såväl inom akademi som förvaltning och näringsliv, både nationellt och internationellt. Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp är exempel på en arbetsgrupp som drar nytta och utvecklas av stimulerande och givande nätverk. Sjöfartsgruppen består av representanter från universitet och myndigheter med kompetens inom olika ämnesområden. Man driver flera olika projekt, egeninitierade eller på uppdrag av förvaltning, tar fram tvär- och mångvetenskapliga analyser och synteser och sprider information om resultaten till stöd för regeringens, myndigheters och andra intressenters arbete med att förbättra havsmiljön. Internationellt samarbete sker huvudsakligen genom Helcom Maritime.

Detta händer i Sjöfartsgruppen 2022:

 1. AIS-data för 2021, inlagring i format för att stödja analyser för forskning om sjöfart och havsmiljö.
 2. Fartygs utsläpp vid tankrengöring; workshop samt större konferens. Seminarium i Almedalen.
 3. Uppföljning av rapport till Miljömålsberedningen om överflytt av gods.
 4. Deltagande i ICES arbetsgrupp WGSHIP, i syfte att bygga nätverk och bidra till gemensam kunskapsutveckling globalt.
 5. Aktiv myndighetsdialog om konkreta frågor med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kustbevakning, Trafikanalys, Trafikverket, Naturvårdsverket (Havs- och vattenmyndigheten ingår redan i gruppen).
 6. Genomför ett frivilligt åtagande (voluntary commitment) om gapet mellan regleringen för sjöfart å ena sidan och den för den marina miljöförvaltningen i stort, i samband med FN:s havskonferens i Lissabon. Efterföljande digitalt seminarium under hösten.
  Bridging the gap between Marine environmental management and Shipping pollution prevention – The Scrubber Case

Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp

 • Fredrik Lindgren, utredare, Havs- och vattenmyndigheten
 • Ida-Maja Hassellöv, docent, Chalmers tekniska högskola
 • Kjell Larsson, professor, Sjöfartshögskolan Linnéuniversitet
 • Lars-Göran Malmberg, professor i offentlig rätt med inriktning på sjö- och luftfart, Handelshögskolan Göteborgs universitet
 • Gabriela Arguello, forskare, Handelshögskolan och Centrum för studier av kollektivt handlande, Göteborgs universitet
 • Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig koordinator, Havsmiljöinstitutet (sammankallande)
 • Tina Johansen Lilja, kommunikatör, Havsmiljöinstitutet