Havsmiljöinstitutets rapportserie | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Havsmiljöinstitutets rapportserie

Rapporterna som publiceras inom Havsmiljöinstitutets rapportserie belyser aktuella och centrala frågeställningar inom havsforskning och förvaltning av havets resurser. Rapporterna är vetenskapligt granskade av externa experter som är väl insatta i de aktuella ämnesområdena.

Rapporter 2024

2024:6 Fakta och tankar om nationell havsförvaltning

2024:5 Eko Marina III – Inventory, mapping and environmental support for Sweden’s recreational marinas

2024:4 Derelict Recreational Boats, Fishing Gear and Aquaculture

2024:3 Undersökning av havsmedvetenhet i Sverige 2023

2024:2 Havsmiljöinstitutets årsrapport 2023

2024:1 Strengthened follow-up and evaluation of the Swedish Programme of Measures for the marine environment

Rapporter 2023

2023:4 Uttjänta fritidsbåtar, fiskeredskap och vattenbruk

2023:3 Management Measures to Reduce Continuous Underwater Noise from Shipping

2023:2 Stärkt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

2023:1 Havsmiljöinstitutets årsrapport 2022

Rapporter 2022

2022:8 Uppföljning av miljöåtgärders effekter på kust och hav

2022:7 Spökfiskets påverkan på fiskeresursen

2022:6 Tank cleaning and its impact on the marine environment

2022:5 Utvärdering av LOVA 2017-2021 - Kartläggning av lokala vattenvårdsprojekt och åtgärdernas potentiella miljöeffekter

2022:4 Kan draggning efter förlorade fiskeredskap tillåtas i skyddade områden?

2022:3 Marinarkeologins förvaltningshistoria

2022:2 Fritidsbåtars avgasutsläpp i skärgård

2022:1 Havsmiljöinstitutets årsrapport 2021

Rapporter 2021

2021:6 Eko Marina III - Inventering, kartläggning och miljömärkning av Sveriges fritidsbåtshamnar

2021:5 Blue Economy and Coastal Development - Sharing Swedish Experiences

2021:4 Societal drivers behind pressures on the marine environment

2021:3 Fisket i Stockholms skärgård under historisk tid

2021:2 Eko Marina II - Fortsättningsprojekt på miljömärkning av fritidsbåtshamnar

2021:1 Havsmiljöinstitutets årsrapport 2020

Rapporter 2020

2020:8 Drivkrafter i samhället bakom belastningar på havsmiljön

2020:7 Tiaminbrist i Östersjöområdet

2020:6 Tankrengöring och dess påverkan på havsmiljön

2020:5 Miljömärkning av fritidsbåtshamnar

2020:4 Försäljningsmarknaden för fiskeredskap i Sverige 2019

2020:3 Samhällsekonomisk analys till stöd för en ekosystembaserad fiskförvaltning

2020:2 Havsmiljöinstitutets årsrapport 2019

2020:1 Svensk konsumtion av sjömat och dess påverkan på haven kring Sverige

Rapporter 2019

2019:7 En näring i nationens tjänst - utvecklingen av fisket och fiskeriförvaltningen i Sverige

2019:6 Ekosystembaserad förvaltning som metod för att hantera negativa miljötrender och oklara orsakssamband

2019:5 Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransport från vägtrafik till sjöfart

2019:4 Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken?

2019:3 Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige

2019:2 Hållbar hantering av förlorad och utslitna fiskeredskap

2019:1 Havsmiljöinstitutets årsrapport 2018

Rapporter 2018

2018:4 The social dimensions of ecosystem-based fisheries management

2018:3 Effekter av bottentrålning på ekosystemtjänster i svenska hav

2018:2 Hanöbukten - en varningsklocka

2018:1 Havsmiljöinstitutets årsrapport 2017

Rapporter 2017

2017:6 Strategic Analysis of Sweden’s marine environmental monitoring and assessment

2017:5 Orsaker till minskande syrehalter i Bottenhavet

2017:4 Marine plastic litter on Small Island Developing States (SIDS): Impacts and measures

2017:3 Mitigating Marine Eutrophication in the presence of strong societal driving forces

2017:2 Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön

2017:1 Årsrapport Havsmiljöinstitutet 2016

Rapporter 2016

2016:3 Changes in four societal drivers and their potential to reduce Swedish nutrient inputs into the sea

2016:2 Uppföljning av bottenvegetationen i grunda vikar

2016:1 Årsrapport Havsmiljöinstitutet 2015

Rapporter 2015

2015:6 Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödningen av havsmiljön

2015:5 Samhällsekonomisk utvärdering av havsmiljöarbete: Exemplet överlåtbara fiskerättigheter

2015:4 Samhällsekonomiska analyser i havsmiljö- och vattenförvaltningen

2015:3 Collective actions for the marine environment: Lessons from social dilemma research

2015:2 Samlad analys av regionala och nationella havsmiljödata

2015:1 Årsrapport 2014

Rapporter 2014

2014:5 Mapping shipping intensity and routes in the Baltic Sea

2014:4 Sjöfartens påverkan på havsmiljön

2014:3 Fiske och Natura 2000

2014:2 Larval connectivity and ecological coherence of marine protected areas (MPAs) in the Kattegat-Skagerrak region (Larvspridning och utformning av marina skyddsområden i Västerhavet)

2014:1 Utveckling av samhällsindikatorer för näringsutsläpp till havet

Rapporter 2013

2013:3 Sammanvägd bedömning av miljötillståndet i havet

2013:2 Kvalitetsgranskning av regional miljöövervakningsdata

2013:1 Mineralfosforpriset och havsmiljön

Rapporter 2012

2012:5 Social Analysis: A Marine Societal Analysis

2012:4 Fallstudie: Kvicksilver

2012:3 Fallstudie: Torsk

2012:2 Fallstudie: Fosfor

2012:1 Social analys

Rapporter 2011

2011:4 Överfiske – en miljöfarlig verksamhet

2011:3 Dimensionering av uppföljningsprogram

2011:2 Minskat fosforläckage från jordbruket

2011:1 Ålförvaltning