Projektet Eko Marina fortsätter med utvecklingen av ny miljömärkning för hamnar | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Projektet Eko Marina fortsätter med utvecklingen av ny miljömärkning för hamnar

Publicerad

Syftet med miljömärkningen är att stödja fritidsbåtshamnar och båtägare att agera mer miljövänligt.

En bred kartläggning över Sveriges alla fritidsbåtshamnar och en vidareutveckling av ett nytt miljömärkningssystem. Under 2021 har Havsmiljöinstitutet, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, fortsatt arbetet med att stödja fritidsbåtshamnar och båtägare att agera mer miljövänligt.

Den tredje delen av projektet Eko Marina är just nu inne i sitt hektiska slutskede. Den unika inventeringen av Sveriges alla fritidsbåtshamnar räknar till 2 565 och än tillkommer namn till listan. Den tidigare uppgiften att det finns omkring 1 500 svenska småbåtshamnar har därmed kommit rejält på skam. Genom denna grundliga kartläggning får kommunerna nu ett värdefullt underlag över hamnarnas infrastruktur och befintliga miljöarbete. Inom projektet Eko Marina III finns även uppdraget att ta fram en prototyp för hur en ny miljömärkning för fritidsbåtshamnar skulle kunna se ut, baserad på de tidigare projektens insamlade information bland referensgrupper och pilothamnar. Vid årsskiftet publiceras slutrapporten.

Det var 2019, på uppdrag av Havs­ och vattenmyndigheten, som pilotprojektet Miljömärkning av fritidsbåtshamnar - Eko Marina I påbörjades. Syftet med projektet var att på ett konkret och vetenskapligt förankrat sätt minska båtlivets miljöpåverkan genom att ta fram en miljömärkning för fritidsbåtshamnar. Märkningen som med projektets gång vuxit fram har tydliga kopplingar till de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 kring exempelvis ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall, ökad kunskap om hållbara livsstilar och att värna havet och marina resurser.

I fortsättningsprojektet, Eko Marina II, utformades ett miljöindex, baserat på alla de miljöbelastningar som fritidsbåtshamnar orsakar. Detta index testades sedan på ett antal pilothamnar runt om i landet. Under 2021 har så tredje etappen tagit vid. Syftet denna gång är att utveckla en digital prototyp för miljömärkningen, inventera Sveriges alla fritidsbåtshamnar och deras miljöarbete samt sprida kunskap om fritidsbåtshamnars miljöpåverkan och vad miljömärkningen kan bidra till. Projektets långsiktiga mål är att den framtagna miljömärkningen ska bidra till att skapa modellhamnar längs kusten som aktivt kan arbeta för hållbar utveckling med nya metoder, tekniker och samarbetsformer.

Det finns ingen universallösning för att minska båtlivets miljöpåverkan, men en miljömärkning av fritidsbåtshamnar är en bra början. Det kan skapa en plattform för att stödja samverkan mellan flera olika aktörer - hamnar, båtägare, kommuner och marina verksamheter - i arbetet mot ett gemensamt mål.

Delar av projektet Eko Marina III presenterades på den nationella Båtmiljökonferensen, arrangerad av Svenska Båtunionen, Havsmiljöinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten, i oktober 2021, samt på ett referensgruppsmöte i början av november.