Rapport: Funktionella landskap – hav, sötvatten och våtmarker | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Rapport: Funktionella landskap – hav, sötvatten och våtmarker

Publicerad

I november 2022 anordnade Havsmiljöinstitutet, på uppdrag av länsstyrelserna, ett seminarium med beskrivningar av en funktionell grön infrastruktur. Nu finns en rapport baserad på slutsatserna från seminariet publicerad. Seminarium och rapport ingår i en samverkansåtgärd inom Miljömålsrådets programområde för grön infrastruktur för hav, sötvatten och våtmark.

Rapporten presenterar aktuell forskning, verktyg och metoder som redan idag finns tillgängliga för att använda i arbetet med grön infrastruktur, exempelvis för att identifiera skyddsvärda områden och restaurerings- och skötselåtgärder som kan öka funktionaliteten hos naturmiljöer och landskap. Här presenteras även idéer om hur forskningen kan ta fram underlag för mål och indikatorer för grön infrastruktur utifrån förvaltningens behov.

Rapporten är uppdelad i ett kapitel om hav och ett om sötvatten, som båda innehåller en översikt av den forskning som presenterades och diskuterades under kunskapsseminariet samt en sammanfattning av de presentationer som hölls av inbjudna forskare. I ett avslutande kapitel ges en sammanfattande reflektion och en kort översikt över de behov av vidare arbete som identifierades under seminariet.

Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket samverkar i detta arbete inom ramen för Miljömålsrådets programområde om Insatser för grön infrastruktur. Slutsatserna speglar innehållet i kunskapsseminariet Funktionell grön infrastruktur i hav, sötvatten och våtmarker som arrangerades av Havsmiljöinstitutet den 24 november 2022.

Läs hela rapporten här >>