Skrubbers i fokus på internationell sjöfartskonferens | Havsmiljöinstitutet
Bild
Två fartyg möts ute till havs
Foto: Shutterstock
Länkstig

Skrubbers i fokus på internationell sjöfartskonferens

Publicerad

Det är väl känt och dokumenterat att de marina ekosystemen i Europa är hårt belastade, inte minst från sjöfarten. En utsläppskälla som i princip inte existerade före 2015 är utsläpp av förorenat tvättvatten från fartyg utrustade med så kallade skrubbrar. Antalet fartyg med skrubbrar ökar sedan dess stadigt och under en stor, internationell konferens nyligen framförde representanter för både forskning och rederier att det är dags att styra bort från denna metod.

Skrubbervattnet släpper ut höga halter av giftiga ämnen från fartygens bränsleolja, svavel som bidrar till havsförsurning och näringsämnen som bidrar till övergödning. Den ursprungliga intentionen med svaveldirektivet var att driva utvecklingen mot renare fartygsbränsle, men tekniken med skrubbrar är ett billigare alternativ, som går ut på att tvätta svavlet med havsvatten, som sedan tillsammans med annat som fanns i avgaserna släpps tillbaka i havet. Lite som att vända upp och ner på fartygens skorstenar. Det som tidigare gick ut i luften går istället ner i havet.

Problematiken kring skrubbrar togs upp på en internationell vetenskapskonferens med fokus på sjöfartens miljöpåverkan som bland annat Havsmiljöinstitutet, IVL och Chalmers arrangerade i Göteborg i slutet av september. Konferensen, som kombinerade de två stora internationella transportkonferenserna ”Transport and Air pollution ” och ”Shipping and Environment”, samlade mer än 200 personer från hela världen.

Ida-Maja Hassellöv från Chalmers tekniska högskola var en av huvudtalarna och presenterade bland annat det alltmer kritiska läget när det gäller skrubbrar. År 2018 var det 99 fartyg i Östersjön som använde skrubbrar och dessa bidrog med mer metaller till vattnet än alla andra ca 8000 fartyg tillsammans. Idag har siffran gått upp till 600 fartyg som opererar med skrubbers istället för att välja ett bränsle som är lågsvavligt. Ida Maja Hassellöv pekade avslutningsvis på några av de utmaningar och kunskapsgap som finns idag, som brist på data och ekonomiska incitament för att driva utvecklingen i en annan riktning.

Slutsatserna som forskarna drar om skrubbrarnas stora miljöpåverkan delas även av många i sjöfartsbranschen. Svenska Dagbladet publicerade den 8 oktober 2023 en debattartikel där ledande svenska redare och forskare manade till  förbud av skrubbrar i svenska vatten.

Läs artikeln

En annan av konferensens huvudtalare var Liu Huan från School of Environment, Tsinghua university, Kina, som visade i sina analyser av big data avseende koldioxid att internationell sjöfart står för tre procent av koldioxidbelastningen globalt. Från sin optimeringsmodell som tar hänsyn till handelsdata från olika länders största import- och exportpartners kunde hon visa att om varan köps från närmast tillgängliga land istället för att kräva långväga transporter, som oftast är fallet, skulle koldioxidutsläppen direkt kunna reduceras med runt 38 procent. Det finns alltså många olika metoder att reducera utsläppen från sjöfarten.

Läs mer om konferensen

Kontakt: Eva-Lotta Sundblad, ordförande i Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp