Organisation | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Havsmiljöinstitutets stämma

Stämman består av sex ledamöter som från de sex lärosätena som ingår i Havsmiljöinstitutet: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Stämman:

 • fattar beslut om Långsiktig strategisk plan
 • fattar beslut om fördelning av anslag och Budget
 • fattar beslut om Verksamhetsplan
 • fattar beslut om att fastställa Verksamhetsberättelse och övergripande uppföljning av Verksamheten
 • formulerar det övergripande uppdraget till det Vetenskapliga rådet
 • beslutar om tillträde till Havsmiljöinstitutet av ny Part
 • beslutar om Parts uteslutning ur avtalet och villkor för denna
 • beslutar om eventuell avvecklingsplan

Havsmiljöinstitutets styrgrupp

Den operativa samordningen av Havsmiljöinstitutet ska ske inom ramen för Havsmiljöinstitutets Styrgrupp. Styrgruppen har ett ansvar för prioriteringar av verksamheten och budget inom ramen för Stämmans beslut.

Styrgruppen har även till uppgift att:

 • ta fram Havsmiljöinstitutets långsiktiga strategiska plan för beslut i Stämman,
 • ta fram Verksamhetsberättelse/Årsberättelse för beslut i Stämman
 • behandla Verksamhetsplan och Budget för beslut i Stämman, samt
 • delta i och förbereda det Nationella Samrådsorganet

Styrgruppen består av verksamhetsledarna från de ingående lärosätena. Föreståndaren är sammankallande i styrgruppen.

Det vetenskapliga rådet

Det vetenskapliga rådet inom Havsmiljöinstitutet ska vara ett oberoende och visionärt råd som bidrar till att utveckla Havsmiljöinstitutets verksamhet. Rådet ska fungera som ett stöd för stämman och styrgruppen genom att komma med förslag till vilka havsmiljörelaterade frågeställningar som bör prioriteras inom Havsmiljöinstitutets verksamhet.

Nationella samrådet

Till Havsmiljöinstitutets verksamhet ska ett nationellt samrådsorgan kopplas. I samrådet ska myndigheter som berörs av Havsmiljöinstitutets verksamhet ingå och avstämning och möten ska ske för att införliva myndigheternas behov i institutets verksamhet.
Läs mer >>

Stämman består av:

 • Representant för Chalmers tekniska högskola: Anders Palmqvist
 • Representant för Göteborgs universitet: Max Petzold
 • Representant för Linnéuniversitetet: Ian Nicholls
 • Representant för Stockholms universitet: Anders Karlhede
 • Representant för SLU: Anna Lundhagen
 • Representant för Umeå universitet: Mikael Elofsson

Styrgruppen består av:

 • Göteborgs universitet: Per Moksnes
 • Umeå universitet: Siv Huseby
 • Linnéuniversitetet: Hanna Farnelid
 • SLU: Joakim Hjelm (ordförande)
 • Stockholm universitet: Tina Elfwing
 • Chalmers: Ida-Maja Hassellöv

Det vetenskapliga rådet består av:

 • Göteborgs universitet: Lena Gipperth
 • Umeå universitet: Nicholas Kamenos
 • Linnéuniversitetet: Marcelo Ketzer
 • SLU: Örjan Östman (ordförande)
 • Stockholms universitet: Christoph Humborg
 • Chalmers: Sverker Molander