Länkstig

Marina nätverket för vattenpedagogik

Syftet med projektet är att bidra till ökat kunskapsutbyte inom akvatisk pedagogik mellan lokala, regionala och nationella aktörer, samt att bidra på olika sätt för att havsmedvetenheten ska öka i Sverige.

Uppdragsgivare/finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Maria Lewander, maria.lewander@havsmiljoinsitutet.se
Samarbetspartners: SLU Centrum för naturvägledning

Projektbeskrivning

Havsmiljöinstitutet har under 2022 fortsatt att driva det marina nätverket genom att engagera fler medlemmar samt verkat för att öka interaktionen mellan nätverken för marin- och limnisk pedagogik. Man har bland annat anordnat flera gemensamma regionala workshoppar och en nationell konferens.

Syftet med det marina nätverket är att det ska bidra till ett ökat kunskapsutbyte inom akvatisk pedagogik mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Nätverket ska också verka för att inspirera olika aktörer och lyfta fram goda exempel på hur medvetenheten om hav och vatten kan öka hos Sveriges befolkning. I uppdraget ingår även att delta i internationellt arbete inom havsmedvetenhet, arbeta för att fler svenska skolor ska ingå i det europeiska nätverket för Blue Schools, undersöka metoder för att mäta havs- och vattenmedvetenhet samt påbörja att ta fram underlag till en nationell strategi för havs- och vattenmedvetenhet.