Utvärdering av LOVA 2017-2021 | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Utvärdering av LOVA 2017-2021

Havsmiljöinstitutet har kartlagt de LOVA-projekt som avslutats 2017– 2021 och utvärderat miljöeffekter av de fysiska åtgärder som genomförts med stöd av LOVA.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Ulla Li Zweifel, ullali.xweifel@havsmiljoinstitutet.se
 

Åtgärder för att förbättra tillståndet i svenska vatten sker kontinuerligt av myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare och enskilda medborgare. Vissa åtgärder sker med stöd i miljölagstiftning medan andra genomförs baserat på bidragsstöd. Ett sådant bidragsstöd är Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA) som infördes år 2009. Med LOVA-bidrag kan kommuner och ideella sammanslutningar genomföra åtgärder och också utveckla planer, sprida information samt utvärdera och samordna åtgärder. LOVA-bidraget har kommit att bli ett viktigt verktyg och incitament för praktiskt genomförande av frivilliga åtgärder i Sverige, det vill säga åtgärder som inte krävs av lagstiftning.

Havsmiljöinstitutet har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten kartlagt de LOVA-projekt som avslutats 2017– 2021 samt utvärderat miljöeffekter av de fysiska åtgärder som genomförts med stöd av LOVA-bidraget. Uppdraget omfattade 1092 projekt och genomfördes under fyra månaders tid. Det var under projekttiden inte möjligt att granska alla de slutrapporter som producerats i respektive LOVA-projekt. Kartläggningen baserades på den rapportering av grundläggande information som länsstyrelserna gör till Havs- och vattenmyndigheten av de LOVA-projekt som genomförts i länet. Utvärderingen av miljöeffekter baserades på en syntes av publicerad information om miljöeffekter för ett urval åtgärdstyper. Resultaten av kartläggningen presenteras i en rapport, se nedan.