Changes in four societal drivers and their potential to reduce Swedish nutrient inputs into the sea | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Changes in four societal drivers and their potential to reduce Swedish nutrient inputs into the sea

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2016:3

För att minska övergödningen i Östersjön och Västerhavet ska Sverige reducera belastningen av näringsämnen på haven enligt det svenska miljökvalitetsmålet Ingen övergödning och internationella överenskommelser, framför allt Baltic Sea Action Plan. I en tidigare rapport från Havsmiljöinstitutet identifierades 17 samhällsfenomen av relevans för övergödningen. Fyra av dessa analyseras vidare här med utgångspunkt från befintliga data. De är:

  • Konsumtion av animaliskt och vegetabiliskt protein. Konsumtionen av proteinrika livsmedel har ökat och det ger upphov till utsläpp av näringsämnen både under produktion och efter konsumtion. Kväve och fosfor läcker från jordbruket och hamnar även i avloppsvattnet från hushållen så att de bidrar till utsläpp från enskilda avlopp och reningsverk.
  • Matsvinn. Ätbar mat som slängs i onödan orsakar onödiga emissioner i produktionen.
  • Tillsats av fosfor i livsmedel. Fosfor tillsätts som bland annat stabiliseringsmedel och smaksättare och hamnar i avloppsvattnet.
  • Hästhållning. Antalet hästar ökar och detta medför emissioner vid foderproduktion, samt vid beten och hagar där hästarna vistas.

Syftet med rapporten är att kvantifiera potentialen för att belastningar på havsmiljön reduceras om dessa fenomen förändras. Slutsatserna bygger på beräkningar och antaganden och det har varit nödvändigt att göra många förenklingar vilket gör att resultaten inte ska tolkas som en förutsägelse (prediktion) av framtiden. Avsikten är istället att nå fram till riktvärden att förhålla sig till i vidare diskussion om de reella förändringar som kan ske i samhället. Denna kunskap är värdefull för att kunna identifiera och värdera nyttan av nya åtgärdsområden för havsmiljöförvaltningen.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2016:3

Titel: Changes in four societal drivers and their potential to reduce Swedish nutrient inputs into the sea

Författare: Are Vallin, Anders Grimvall och Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet samt Faruk Djodjic, SLU

Antal sidor: 62 sidor

Publicerad: 24 maj 2016