Collective action for the marine environment: Lessons from social dilemma research | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Collective action for the marine environment: Lessons from social dilemma research

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2015:3

Östersjön är en gemensam tillgång som utsätts för utsläpp och nedskräpning. Därför är både samarbete och förvaltning nödvändigt, även om det är svårt i praktiken. Inom Helcom samarbetar olika länder för att lösa miljöproblemen i Östersjön. Bland annat görs statusbedömningar angående övergödningen, vilken till stor del orsakas av mänsklig aktivitet. Dilemman uppstår för olika aktörer då de i sin vardag och andra situationer ska besluta om vad de ska prioritera eller välja; egen vinning i närtid, eller gemensam nytta. Detta sker på många nivåer i samhället: lokalt, nationellt, och internationellt.

Sociala dilemman uppstår då beslut ska tas av fler än två parter, där effekterna av besluten även påverkar många andra. Parterna agerar ofta anonymt, och det är alltså inte allmänt känt vad var och en gör. Forskning om sociala dilemman och om handlande för gemensam nytta har identifierat faktorer som stödjer eller hindrar samarbete. Det är såväl experiment som fältstudier. I denna rapport görs en genomgång av relevanta studier kring storskaliga dilemman. Syftet med rapporten är ge råd baserade på dessa studier.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2015:3

Titel: Collective action for the marine environment: Lessons from social dilemma research.

Författare: Anders Biel, professor på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Antal sidor: 44 sidor
Publicerad: 1 september 2015
Länk för att citera eller länka till denna rapport:
http://hdl.handle.net/2077/40515