Drivkrafter i samhället bakom belastningar på havsmiljön | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Drivkrafter i samhället bakom belastningar på havsmiljön

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2020:8

Det är många aktörer i samhället som påverkar havet och belastningen på havsmiljön. Denna rapport handlar om hur drivkrafter och olika hinder kan påverka aktörers beteenden, samt hur dessa kan analyseras metodiskt.

Denna rapport är framtagen på uppdrag av och med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten i syfte att stödja havsmiljöförvaltningen i arbetet med att utforma åtgärder för en bättre havsmiljö. Den ger också en överblick över hur begreppet drivkraft hittills använts inom havsmiljörelaterad forskning och förvaltning och hur aktörers handlingar har kopplats till drivkrafter.

Såväl aktörers beteenden och storskaliga händelser kan utgöra drivkrafter som påverkar havsmiljön på global, regional, nationell, eller annan större skala. Rapporten belyser kopplingen mellan dessa två typer av drivkrafter och vad de kan innebära för havsmiljöförvaltning såväl som för arbetet för att genomföra EU:s havsmiljödirektiv i Sverige.

I jämförelse med begreppet verksamhet, som används vid genomförandet av havsmiljödirektivet, är begreppet aktör mera specifikt i den bemärkelsen att en enskild verksamhet kan kopplas till många olika aktörer. Aktörsanalyser kan även synliggöra ytterligare individer och organisationer som i flera led påverkar belastningen på havet. Därmed kan sådana analyser stärka arbetet med att uppfylla direktivets krav på utveckling av åtgärder för att hantera betydande belastningar. Rapporten visar att fler aktörer än de som normalt uppmärksammas i åtgärdsarbetet påverkar belastningen på havsmiljön.

I rapporten presenteras exempel som är relevanta för svenska förhållanden och relaterade till svenska havsområden. Rapporten pekar på att underlaget för att utforma åtgärder på nationell och regional nivå behöver vidgas och preciseras, så att det synliggör aktörer och deras drivkrafter och beteenden på flera olika nivåer i samhället. Mer ingående studier av aktörers beteende, drivkrafter och hinder skulle kunna bidra till ett bättre stöd för havsmiljöförvaltningen i att identifiera och utforma effektivare åtgärder. Rekommendationen är att ett antal analyser genomförs som stöd för att utforma åtgärder för en bättre havsmiljö.

Havsmiljöinstitutets rapport 2020:8

Titel: Drivkrafter i samhället bakom belastningar på havsmiljön

Författare: Eva-Lotta Sundblad, Anders Grimvall och Ulla Li Zweifel, Havsmiljöinstitutet.

Publicerad: 2020-11-25

Antal sidor: 52 sidor