Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransport från vägtrafik till sjöfart | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransport från vägtrafik till sjöfart

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2019:5

Den nationella godstransportstrategi som antogs 2018 innebär att Sverige strävar efter att ”främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart”. Ett delmål med detta är att minska negativ miljöpåverkan från godstransporter. Men, om en överflyttning av gods från väg till sjöfart innebär ökat antal fartyg eller ökad tillryggalagd distans med fartyg, innebär överflyttningen en ökad belastning på havsmiljön. Här finns därför en målkonflikt mellan transportpolitiska mål och flera av Sveriges miljömål.

För att nå god miljöstatus i havsområdena runt Sverige behöver den totala belastningen på den marina miljön minska. Vid en eventuell överflyttning av godstransport från väg till sjöfart, är det angeläget att säkerställa att miljöpåverkan minimeras.

Ett sätt är att göra det är att undvika sjöfart inom miljömässigt känsliga havsområden. Ett annat sätt är att ställa hårdare krav på fartygens prestanda. Men att skapa nya regelverk är en långsam process, eftersom sjöfarten primärt regleras genom internationella konventioner där tillämpning av regionala eller nationella särregler undviks.

Några förslag till åtgärder för att säkerställa att havsmiljön kring Sverige inte försämras till följd av överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart är:

  • Tillse att det skapas högkvalitativt och jämförbart underlag för sjö- och landtransporters påverkan på havsmiljön. Analysera och kommunicera samtliga typer av utsläpp, inte bara utsläpp av koldioxid. Utsläppsmängder och påverkan bör anges och jämföras i absoluta tal och relevanta enheter.
  • Minimera antalet transporter genom att öka fyllnadsgraden.
  • Optimera fartygens hastighet för att minimera drivmedelsförbrukningen och emissioner.
  • Fartygstrafik i Sveriges mest känsliga och skyddade havsområden måste minska. När- och kustsjöfart bör kanaliseras bort från havs- och kustområden med höga naturvärden.
  • Skapa tydliga incitament så att fraktköpare enbart anlitar fartyg som har högsta miljöprestanda avseende såväl utsläpp av växthusgaser som av andra förorenande eller övergödande ämnen till luft och vatten.

Relaterat till sjöfartens striktare svavelregler som träder i kraft 2020-01-01 föreslås följande åtgärder:

  • Förbjud utsläpp av skrubbervatten till havet då utsläppen innebär en stor risk för försämrad miljöstatus och överskridna miljökvalitetsnormer enligt vat-tendirektivet, med avseende på exempelvis koppar och zink.
  • Utred konsekvenserna av den förväntade ökade användningen av lågsvavliga hybridoljor som fartygsbränsle. Då befintlig saneringsutrustning är mindre effektiv för hybridoljor innebär detta en ökad risk vid kommande olyckor och oljeutsläpp.

Havsmiljöinstitutets rapport 2019:5

Titel: Effekter på havsmiljön av att flytta över godstransporter från vägtrafik till sjöfart

Författare: Ida-Maja Hassellöv, Chalmers tekniska högskola; Kjell Larsson, Sjöfartshögskolan Linnéuniversitetet, Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet.

Publicerad: 2019-11-08

Antal sidor: 70 sidor