Fritidsbåtars avgasutsläpp i skärgården | Havsmiljöinstitutet
Bild
Grebbestads hamn och skärgård
Foto: R. Dahlberg
Länkstig

Fritidsbåtars avgasutsläpp i skärgården

Havsmiljöinstitutets rapportserie 2022:2

På svenska Bohuskusten är fritidsbåtsverksamheten och båtturismen viktiga socioekonomiska näringar tillsammans med produktionen av sjömat som blåmusslor och ostron. Frågan är hur förenliga verksamheterna är, då de flesta fritidsbåtar släpper ut sina avgaser direkt i vattnet.

Studien fokuserar på sammansättning, utbredning och mängd av PAH:er i två närliggande områden i norra Bohuslän med en stor lokal och besökande fritidsbåtsflotta. Som modellområde har vi valt Grebbestadsområdet, med Grebbestads urbana hamnmiljö som kontrast till det relativt oexploaterade Sannäsfjordsområdet.

Burar med blåmusslor, ostron och passiva provtagare för vatten, placerades ut under 6 veckor under somrarna 2016 och 2017 i Grebbestadsområdet och längs med Sannäsfjordsområdet. De analyserades sedan för PAH:er och det visade sig att på platser där båttrafiken är intensiv innehöll de kraftigt förhöjda halter PAH:er.

Gränsvärden för PAH:er i sediment baserade på EU:s vattendirektiv, överskrids på platser med intensiv båttrafik vid Grebbestad, Tanumstrand och i yttre delen av Sannäsfjorden. Däremot överskred aldrig halterna i blåmusslor och ostron gränsvärden för föda enligt Livsmedelsverket eller för akvatisk biota enligt Havs- och vattenmyndigheten.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fritidsbåtar och produktion av sjömat kan samexistera, men att det finns anledning att mana till försiktighet, vad gäller ökad båttrafik med petroleumprodukter som drivmedel.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2022:2

Titel: Fritidsbåtars avgasutsläpp i skärgården

Författare: Kjell Nordberg, Göran Björk, Lisa Lundin, Katarina Abrahamsson, Sarah Josefsson, Carl Dahlberg och Ingrid Zar

Referens till rapporten: Nordberg, K., Björk, G., Lundin, L., Abrahamsson, K., Josefsson, S., Dahlberg, C., Zar, I: (2022) Fritidsbåtars avgasutsläpp i skärgårdsmiljön. Rapport nr 2022:2, Havsmiljöinstitutet.

Publicerad: 2022-05-30

Antal sidor: 148