Miljömärkning av fritidsbåtshamnar (Eko Marina I) | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Miljömärkning av fritidsbåtshamnar (Eko Marina I)

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2020:5

Denna underlagsrapport undersöker möjligheterna för hur ett miljömärkningssystem skulle kunna användas som ett styrinstrument för att minska miljöpåverkan från fritidsbåthamnar. Rapporten har tagits fram av Havsmiljöinstitutet, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Fritidsbåtshamnar har en betydande miljöpåverkan och är redan idag föremål för en rad olika krav och regler. Trots detta orsakar fritidsbåtshamnar och fritidsbåtar en betydande miljöpåverkan inom en rad olika områden. Det beror delvis på att ansvaret för fritidsbåtars miljöpåverkan är uppdelat mellan olika instanser, vilket försvårar tydlighet och verksamhetsövergripande satsningar. Det finns därför behov av att undersöka kompletterande åtgärder för att minska fritidsbåtshamnars miljöpåverkan och för att undersöka nya styrmedel för detta ändamål.

I ett pilotprojekt har Havsmiljöinstitutet tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram ett förslag på en miljömärkning av fritidsbåtshamnar. Syftet med ett sådant system skulle vara att stödja fritidsbåtshamnar och båtägare att agera mer miljövänligt. Miljömärkningen av svenska fritidsbåtshamnar är i dagsläget mycket begränsad och inte tillräckligt tydlig för att kunna ligga till grund för verklig, långsiktig förändring. Inom både bransch och hos myndigheter finns därför ett stort intresse för att utveckla och förankra ett nytt system. 

Projektets långsiktiga mål är att miljömärkningen av fritidsbåtshamnar ska bidra till att skapa modellhamnar längs kusten, vilka aktivt arbetar för hållbar utveckling där nya metoder, tekniker och samarbetsformer testas och utvecklas.

Havsmiljöinstitutets rapport 2020:5

Titel: Miljömärkning av fritidsbåtshamnar

Författare: Bianca Koroschetz, Anna-Lisa Wranger, Karl Jivén, Sara Sköld, Kerstin Magnusson, Jorunn Göransson, Henrik Bengtsson, Cecilia Solér, Per Sundberg

Publicerad: 2020-04-09

Antal sidor: 140