Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken? | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken?

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2019:4

I denna rapport presenteras sammanställningar av den oljeutsläppsstatistik som samlats in i Sverige och inom Helcom-samarbetet under de senaste decennierna. Rapporten problematiserar även det faktum att ett okänt antal oljeutsläpp undgår upptäckt.

Oljeutsläpp från fartyg är sannolikt den bland allmänheten mest välkända negativa miljöeffekten av sjöfart. Stora oljekatastrofer kan uppstå när lasttankar på tankfartyg börjar läcka efter en större olycka eller förlisning. Antalet stora oljekatastrofer runt om i världen har minskat över tid och Sveriges närområde har hittills varit förskonat från de riktigt stora utsläppen. Mer vanligt idag är att fartygsbränsle, det vill säga bunkerolja, läcker ut i havet vid grundstötningar eller kollisioner. Utsläpp av bunkerolja kan ske från i stort sett alla typer av handelsfartyg, det vill säga inte enbart från tankfartyg som fraktar råolja eller oljeprodukter. Även utsläpp av bunkerolja kan potentiellt bli stora eftersom många fartyg har hundratals ton, ibland upp till några tusen ton, bunkerolja i tankar vid normal färd. En tredje än mer vanlig kategori av utsläpp är operationella oljeutsläpp, det vill säga lagliga eller olagliga medvetna utsläpp av olika typer av oljor vid normal drift av fartyget.

Det finns ett okänt och över tid varierande mörkertal, det vill säga ett okänt antal utsläpp undgår upptäckt. Vidare är effekterna av oljeutsläpp på olika organismer i havsmiljön inte bara beroende av antalet utsläpp och volymen utsläppt olja, utan även i mycket stor utsträckning av var och när utsläppen sker. För att utifrån ett havsmiljöperspektiv få en djupare förståelse för vad den tillgängliga statistiken verkligen visar bör information från olika tillgängliga källor jämföras och kontrasteras.

I rapporten undersöks och diskuteras för- och nackdelar samt begränsningar med den oljeutsläppsstatistik som samlats in. Rapporten utgör samtidigt ett underlag till uppdateringen av det svenska åtgärdsprogrammet för havsmiljön enligt havsmiljödirektivet och till bedömningen av indikatorn ”Antal och volymer av upptäckta olagliga eller olycksrelaterade utsläpp av olja och oljeliknande produkter”.

Havsmiljöinstitutets rapport 2019:4

Titel: Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde - vad visar statistiken?

Författare: Kjell Larsson, Linnéuniversitetet, Sjöfartsskolan

Publicerad: 2019-11-04

Antal sidor: 38 sidor