Länkstig

Orsaker till minskade syrehalter i Bottehavet

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2017:5

Syrehalterna i Bottenhavet har minskat sedan 1970-talet, en minskning som accelererat från 1990. För att ha möjlighet att åtgärda denna försämring i den marina miljön är det nödvändigt att identifiera orsakerna till denna syreminskning, eftersom olika orsaker kan kräva olika former av åtgärder. Om orsaken till exempel är ökad syreförbrukning beroende på regional övergödning, skulle det innebära ökat behov av regionala reningsåtgärder. Målsättningen med projektet var att ge en tillförlitlig förklaring till de sjunkande syrehalterna i Bottenhavet under de senaste 20 åren genom att använda data från de nationella miljöövervaknings-programmen.

Analys av tidsserier och modellanalyser utifrån miljöövervaknings- och forskningsdata visade att den observerade syrehaltsminskningen i Bottenhavets djupvatten främst beror på en ökning av vattentemperaturen och delvis på en ökning av löst organiskt kol i vattnet, samt tillflöde från Egentliga Östersjön. Dataanalysen visade däremot inget tydligt stöd för att ökad produktion av biomassa i Bottenhavet orsakat de minskande syrehalterna. Detta gäller indikatorer för växtplankton, sedimentation och bakterieplankton som alla förväntas öka vid ökad produktion och det finns således inga direkta indicier för att stödja hypotesen om ökad gödning av Bottenhavet.

Sammantaget visar de analyser som gjorts inom projektet att Bottenhavets framtida hälsa främst gynnas av en kombination av åtgärder för att motverka globala klimatförändringar, samt åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Egentliga Östersjön. Näringstillförsel från Bottenhavets avrinningsområden bedöms främst ha haft betydelse för syresituationen i kustnära vattenförekomster. Den bedöms därför inte i betydande omfattning ha orsakat de minskande syrehalterna i Bottenhavets utsjöområden.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2017:5

Titel: Orsaker till minskande syrehalter i Bottenhavet

Författare: Joakim Ahlgren1,2, Carl Rolff3, Anders Grimvall1, Anders Omstedt4 och Johan Wikner1,2
1 Havsmiljöinstitutet
2 Umeå Universitet, Umeå marina forskningscentrum
3 Stockholms universitets Östersjöcentrum
4 Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

Kontakt: Joakim Ahlgren, Havsmiljöinstitutet/Umeå universitet, joakim.ahlgren@umu.se, 090-7867978

Antal sidor: 26 sidor

Publicerad: 28 november 2017