Överfiske - en miljöfarlig aktivitet | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Överfiske - en miljöfarlig aktivitet

Havsmiljöinstitutets rapportserie 2011:4

Bestånden av marina fiskarter har minskat dramatiskt i både Västerhavet och i Östersjön under de senaste 100 åren. Flera olika faktorer påverkar fiskbeståndens storlek, men ett ökande antal studier tyder på att överfiske är en huvudorsak i de flesta fall. Fisket med trål anses också skada många bottenlevande organismer, men det är idag oklart hur omfattande denna miljöpåverkan är. Vidare tyder nya studier på att förlusten av stora rovfiskar kan ge negativa effekter på hela ekosystem genom trofiska kedjereaktioner. Sammantaget anser många forskare idag att fisket utgör ett av de allvarligaste miljöhoten mot svenska hav. 

Denna rapport sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget över orsakerna till nedgången av svenska marina fiskbestånd, samt fiskets roll för minskning av biodiversitet och förändringar i svenska kust- och utsjöekosystem.

Havsmiljöinstitutets rapport 2011:4

Titel: Överfiske - en miljöfarlig aktivitet. Havsmiljöinstitutets rapport 2011:1

Författare: Per-Olav Moksnees (Havsmiljöinstitutet), Andrea Belgrano (SLU, Havsfiskelaboratoriet), Ulf Bergström (SLU, Kustlaboratoriet), Michele Casini (SLU, Havsfiskelaboratoriet), Anna Gårdmark (SLU, Kustfisklaboratoriet), Joakim Hjelm (SLU, Havsfiskelaboratoriet), Anna Karlsson (SLU, ArtDatabanken), Jonas Nilsson (Havsmiljöinstitutet), Jens Olsson (SLU, Kustfiskelaboratoriet) och Henrik Svedäng (Havsmiljöinstitutet & SLU, Havsfiskelaboratoriet)

Antal sidor: 25 sidor.

Publicerad: 30 september 2011