Samhällsekonomisk utvärdering av havsmiljöarbete: Exemplet överlåtbara fiskerättigheter | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Samhällsekonomisk utvärdering av havsmiljöarbete: Exemplet överlåtbara fiskerättigheter

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2015:5

En adaptiv havsmiljöförvaltning förutsätter att nya styrmedel och åtgärder tas fram när så behövs, men också att sådana styrmedel och åtgärder som redan används eller som är på väg att införas följs upp och utvärderas. En viktig del i detta uppföljningsarbete är samhällsekonomiska analyser. Sådana analyser kan bland annat ge kunskap om aktörers drivkrafter och incitament och därmed ge underlag till hur mål- och kostnadseffektiva styrmedel ska utformas.

I denna rapport använder vi det svenska systemet med överlåtbara rättigheter som infördes 2009 för det pelagiska fisket som en fallstudie för att analysera genomförandet av samhällsekonomiska styrmedelsanalyser. Studien visar att trots att det nya systemet huvudsakligen motiverades med ekonomiska argument, utformades det, på flera punkter, på ett sådant sätt att de avsedda ekonomiska styreffekterna försvagades, jämfört med de utländska system som stod som förlagor. Därutöver visar analysen att den information som behövdes för framtida utvärderingar inte samlades in, trots att behovet av framtida utvärderingar uttrycktes explicit och kunskapen om vilken information som skulle behövas fanns; ett flertal utvärderingar av liknande system i andra länder hade redan genomförts. En slutsats av studien är därmed att befintlig kunskap inte nyttjas i tillräcklig omfattning när nya styrmedel utvecklas, att inte i tillräcklig hänsyn tas till att möjliggöra framtida utvärderingar och att detta leder till ett mindre effektivt miljömålsarbete.

Rapporten har initierats av Havsmiljöinstitutet som en del av det analys- och syntesarbete som sker inom Havsmiljöinstitutets forskningsprogram Havets tillstånd och utveckling.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2015:5

Titel: Samhällsekonomisk utvärdering av havsmiljöarbete: Exemplet överlåtbara fiskerättigheter

Författare:
Jesper Stage, Luleå tekniska universitet
Anna Christiernsson, Havsmiljöinstitutet
Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet

Antal sidor: 50 sidor

Publicerad: 10 juli 2015