Länkstig

Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2015:6

Ett av syftena med denna rapport är att synliggöra viktiga samhällsfenomen som har betydelse för belastningen av näringsämnen på haven. Med samhällsfenomen menas här aktörer: individer, organisationer och myndigheter), beteenden, det vill säga aktiviteter eller passivitet, och även infrastrukturer eller annat som det går att råda över. Ett annat, lika viktigt syfte är att föreslå åtgärder som påverkar dessa samhällsfenomen så att belastningen på havet minskar. Tredje syftet är att föreslå hur åtgärderna kan följas upp.

Rapporten visar att det finns många fenomen inom samhället som är relevanta för belastningen av näringsämnen på havsmiljön. Det finns potential till förändring genom att fenomenen i sig är föränderliga och genom att de är påverkbara med etiskt och demokratiskt rimliga metoder. För att utveckla effektiva åtgärder och styrmedel är det nödvändigt att ha förståelse för de drivkrafter i samhället som skapar övergödningsproblemet. Genom att analysera samhället utifrån de flöden av varor och substanser som är relevanta för utsläpp av näringsämnen kan man identifiera viktiga samhällsfenomen och rikta åtgärder mot de aktörer i samhället som hanterar flödena.

Ett brett spektrum av fenomen har identifierats (17 stycken). Flera av dessa har en nära koppling till fysiska flöden av näringsämnen. Andra påverkar belastningen på havet indirekt genom information eller genom att de representerar strukturella företeelser i samhället. Fenomenen som beskrivs i denna rapport är: stort animaliskt proteinintag, dålig kunskap och medvetenhet om påverkan på havsmiljön, stora aktörer i livsmedelskedjan, styrning av offentliga livsmedelsinköp, stor import av kött och fisk, ökande ekologisk handel, konsumtion och produktion, tillsats av fosfor i mat, intensifierat skogsbruk, stor massa- och pappersproduktion, kraft- och värmeproduktion, omfattande transporter, bosättning längs kuster, omfattande hästhållning, ökad fiskodling, stor tillförsel av mineralgödsel, stort matsvinn samt intensifierat jordbruk.

Rapporten utgör slutfasen på ett projekt SISÅ, (Samhälls Indikatorer för Svenska Åtgärder mot övergödningen) vilket initierats och finansierats av Havsmiljöinstitutet. Rapporten bygger vidare på ett projekt som Havsmiljöinstitutet genomförde på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) med titeln ”Utveckling av indikatorer för samhällsfenomen som påverkar utsläpp av näringsämnen till havet, Rapport 2014:1”. Syftet då var att utveckla en metod att synliggöra samhällsfenomen som är viktiga för belastningen på havet.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2015:6

Titel: Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön.

Författare: Eva-Lotta Sundblad, Are Vallin, Anders Grimvall, Richard Emmerson, Havsmiljöinstitutet

Antal sidor: 76 sidor

Publicerad: 7 september 2015

Länk för att citera eller länka till denna rapport: http://hdl.handle.net/2077/40541