Stärkt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön | Havsmiljöinstitutet
Bild
Illustration på man som granskar havet med förstoringsglas
Foto: Nuthawut, Adobe Stock
Länkstig

Stärkt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

I Sverige genomförs en lång rad åtgärder för att komma till rätta med miljöproblem i havet. Som del av en adaptiv förvaltning är det centralt att effekter av dessa åtgärder utvärderas, så att de kan optimeras och vid behov korrigeras. Denna rapport presenterar resultat och rekommendationer från ett projekt med syfte att stärka uppföljning och utvärdering av det åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH) som följer av EU:s havsmiljödirektiv och den svenska havsmiljöförordningen.

Åtgärdsprogrammet ska bidra till att uppnå en god miljöstatus i havsmiljön och riktas mot åtgärder i kust- och havsområdet. Samtidigt sker andra åtgärder för att minska mänsklig påverkan på vatten- och havsmiljön, bland annat som riktas mot landbaserade aktiviteter. Det är följaktligen en utmaning att härleda förändringar i miljötillstånd till enskilda åtgärder och program.

 Projektet har genomförts av Havsmiljöinstitutet med medel från Havs- och vattenmyndigheten. I uppdraget har ingått att föreslå metoder för att utvärdera effekter av åtgärder i programmet samt att undersöka hur data och information som kan användas för att utvärdera effekter av åtgärderna kan samlas in.

Rapportens rekommendationer bygger på en granskning av Havs- och vattenmyndighetens faktablad och första versioner av genomförandeplaner för åtgärderna i ÅPH 2022–2027. Baserat på dessa analyser rekommenderas följande:

Tillämpa en utvecklad utvärderingsmodell som utgår från enskilda åtgärder och de aktiviteter som genomförs inom förvaltningen för att initiera åtgärderna. Utvärdering av åtgärderna föreslås följa en effektkedja av förväntade prestationer av myndighetens aktiviteter, förvaltningseffekter, beteendeförändringar hos aktörer utanför förvaltningen, och miljöeffekter. För att tillämpa modellen behöver också hänsyn tas till ytterligare aspekter. Framför allt behöver de antaganden som görs för att effektkedjan ska förverkligas och eventuella bieffekter identifieras och formuleras redan vid beslut om åtgärden. Med det föreslagna ramverket för uppföljning och utvärdering åstadkoms en mer systematisk och enhetlig utvärdering av åtgärder vilket bedöms leda till ett mer kostnadseffektivt åtgärdsarbete.

Utvärdera tidiga steg i effektkedjan, för att i rimlig tid upptäcka om åtgärderna riskerar att inte resultera i förväntade förändringar i miljön eller om oönskade bieffekter uppstår. Vad gäller miljöeffekter är det ofta svårt att bedöma effekter av enskilda åtgärder i ÅPH. Den nationella och regionala miljöövervakningen ger förutsättningar för att bedöma miljötillståndet i havet men i de flesta fall krävs särskilda mätprogram om syftet är att utvärdera miljöeffekter av enskilda åtgärder. Därtill kan det i många fall ta lång tid innan åtgärder resulterar i mätbara förändringar i miljön. Därför är det ofta rationellt att utvärdera tidigare steg i effektkedjan för att indikera eventuella behov att se över och anpassa åtgärden.

Överväg redan vid beslut om åtgärder hur de ska utvärderas för att tidigt klarlägga vilken data och typer av metoder som kan vara lämpliga för framtida utvärderingar. I projektet har vi undersökt tillgång till befintlig data och information som eventuellt kan användas för uppföljning och utvärdering av åtgärder. För utvärdering av åtgärder måste dock ofta nya data och information tas fram för att uppfylla det specifika utvärderingssyftet. För flera typer av utvärderingar är det också nödvändigt att samla in relevant data och information redan före det att åtgärden genomförs och det därför viktigt att redan vid beslut om åtgärd ha i åtanke hur de ska utvärderas.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2023:2

Titel: Stärkt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön
Författare: Ulla Li Zweifel, Johanna Gipperth, Eva-Lotta Sundblad (Havsmiljöinstitutets kansli), Lena Bergström, Håkan Wennhage (Sveriges lantbruksuniversitet), Anders Ivarsson Westerberg (Södertörns högskola), Jesper Stage (Luleå tekniska universitet), Aron Westholm (Göteborgs universitet).
Referens till rapporten: Zweifel, U.L., Gipperth, J., Bergström, L., Ivarsson Westerberg, A., Stage, J., Sundblad, E-L., Wennhage, H. och Westholm, A. Stärkt uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Rapport nr. 2023:2, Havsmiljöinstitutet.
Publicerad: 24 maj 2023
Antal sidor: 82