The social dimensions of ecosystem-based fisheries management | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

The social dimensions of ecosystem-based fisheries management

Havsmiljöinstitutets rapportserie nr 2018:4

Ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFM) hänvisar till antagandet av en ekosystemstrategi för fiskeförvaltning och styrning. Genom att stärka antagandet och diskussionen om en slutgiltig definition av EBFM, främjar detta tillvägagångssätt bevarandet och hållbar användning av marina ekosystem genom att holistiskt balansera ekosystemen i relation till människors välbefinnande. I den meningen har ekologiska problem inte nödvändigtvis prioritet över sociala eller ekonomiska problem eller vice versa. EBFM föreslår således ett alternativ till konventionell fiskeförvaltning där fiskets effekter beaktas på ekosystemnivå och människor med deras associerade institutioner inte bara tar emot varor och tjänster från naturen, utan också bygger sina förståelser av naturvärlden och deras relationer till det.

Dessa mänskliga institutioner, konstruktioner och överenskommelser ligger i centrum för EBFM: s sociala dimension. I stället för en metod som väljer mellan konkurrerande mänskliga natursynpunkter (t.ex. antropocentrisk eller ekocentrisk), erbjuder EBFM därför ett verktyg eller ett försök att förena dem.

Denna rapport är uppdelad i två huvuddelar och sex kapitel. Del I presenterar resultaten av en informell syntes av den akademiska litteraturen om sociala dimensioner av fiske och ekosystembaserad fiskehantering. För analytiska ändamål delas också del I i två del-sektioner, den första om sociala mål för fisket och deras betydelse för fiskeriförvaltningen, och den andra om den styrande (eller institutionella) delen av detta tillvägagångssätt (för mer förklaring se kapitel 3 ). Del II i rapporten beskriver de första resultaten av en analys av staten och framtida sociala, politiska och juridiska konsekvenser för ett EBFM-genomförande i Sverige.

För denna analys utvärderas både genomförandestatus och framtida konsekvenser mot sex principer för EBFM som tidigare har identifierats som relevanta av svenska nationella myndigheter. De sista kapitlen i rapporten ger slutsatser och rekommendationer baserade på tidigare kapitel.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2018:4

Titel: The social dimensions of ecosystem-based fisheries management

Författare: Milena Arias Schreiber och Sebastian Linke, Göteborgs universitet

Publicerad: 2018-12-21

Kontakt: milena.schreiber@gu.se

Antal sidor: 110 sidor