Uppföljning av bottenvegetation i grunda Östersjövikar | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Uppföljning av bottenvegetation i grunda Östersjövikar

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2016:2

I studien har variation i bottenvegetation i tid och rum analyserats och även precisionen i insamlandet av data för att ge rekommendationer för uppföljning av grunda vikar i Östersjön. Analysen utfördes på data som samlats in i grunda vikar i lite mer än ett decennium (2001–2014), med hjälp av stickprovsmetoder med visuell observation. Responsvariabler som studerades var: antal arter, antal typiska arter, täckningsgrad, två index baserade på indikatorarter, samt andelen långskottsvegetation.

Variationen i de undersökta variablerna var störst inom vikar och mellan vikar, medan den var liten mellan län och havsområden. Det var även en viss variation mellan år, men den var inte samstämmig mellan vikar de olika åren. Vegetationens täckningsgrad varierade mest medan antalet arter och indexet beräknat på antalet indikatorarter varierade minst.

Resultaten som redovisas i den här studien kompletterar de undersökningar som gjorts av variation i fiskyngelförekomst i samma typ av Östersjövikar och tillsammans kan studierna utgöra en grund för att utforma uppföljningsprogram av grunda vikar i Östersjön.

Havsmiljöinstitutets rapport nr 2016:2

Titel: Uppföljning av bottenvegetation i grunda Östersjövikar – varians- och precisionsanalyser av data insamlade med visuella metoder genom snorkling

Författare: Joakim Hansen, Havsmiljöinstitutet/Stockholms universitet

Antal sidor: 56 sidor

Publicerad: 2016-02-12