Uttjänta fritidsbåtar, fiskeredskap och vattenbruk | Havsmiljöinstitutet
Bild
övergiven eka i vattnet
Foto: Shutterstock
Länkstig

Uttjänta fritidsbåtar, fiskeredskap och vattenbruk

Denna rapport är en del av det projekt Havs- och vattenmyndigheten driver på uppdrag av regeringen om insamling och återvinning av fiskeredskap och fritidsbåtar.

Denna rapport, som är en rättsutredning, förväntas klargöra vilket ansvar som åligger olika aktörer angående omhändertagande av uttjänta fiskeredskap och fritidsbåtar. Rättsliga hinder eller begränsningar mot ett effektivt omhändertagande ska redovisas, och om möjligt ska sätt att minska den hindrande effekten föreslås.

Rättsutredningen ska även kunna ge stöd till kommuner och andra myndigheter när det gäller vilket underlag och vilka utredningar som behövs för att kunna agera på ett enligt gällande lagstiftning och praxis korrekt sätt. Frågor som hanteras handlar om vilken lagstiftning som ska tillämpas, vilka krav som kan ställas, mot vem kraven kan ställas samt vilka typer av åtgärder som bör undvikas för att hålla sig inom lagens ramar.

Eftersom reglerna är olika beroende på situationen där redskap eller båtar hittas så är en central del av uppdraget att kategorisera och beskriva typsituationer för att underlätta det praktiska arbetet med att omhänderta uttjänta fiskeredskap och fritidsbåtar. Eventuella brister i regleringen avseende ansvar respektive handlingsmöjligheter ska pekas ut.

Havsmiljöinstitutets rapport 2023:4

Titel: Uttjänta fritidsbåtar, fiskeredskap och vattenbruk

Författare: Kristjan Laas

Rekommenderad citering: Laas, K., (2023). Uttjänta fritidsbåtar, fiskeredskap och vattenbruk. Raport 2023:4, Havsmiljöinstitutet.

Publicering: 12 September 2023

Antal sidor: 40 sidor

Språk: Svenska