Minska kemikalieutsläpp till havs från tankrengöring | Havsmiljöinstitutet
Bild
Stort lastfartyg som klyver vattnet sett ovanifrån
Foto: Kustbevakningen
Länkstig

Minska kemikalieutsläpp till havs från tankrengöring

Sjötransporterna av industrikemikalier ökar och med dem även fartygens behov att rengöra de tankar som kemikalierna transporteras i. Idag tillåter regelverket att stora volymer tankrengöringsrester släpps ut i havet. I en policy brief från Havsmiljöinstitutet, Chalmers och Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet rekommenderas striktare regelverk, tydligare ansvarsfördelning samt bättre uppföljning och tillsyn.

Varje år transporteras flera miljoner ton industrikemikalier med tankfartyg i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Utsläpp av råolja och oljeprodukter är totalförbjudna i alla havsområden som omger Sverige. Däremot tillåts fartyg som transporterar andra kemikalier att rengöra sina tankar till havs, till och med i marina skyddade områden. Flera hundra liter tankrengöringsrester med miljöskadliga kemikalier kan släppas rakt ut i havet från ett enda fartyg. 

Det finns ingen enskild myndighet eller organisation som systematiskt samlar in, sammanställer och lagrar information om vilka kemikalier som transporteras i bulk med fartyg i svenska vatten eller Östersjöregionen. Det finns heller inga krav på att kemikalietankfartyg ska rapportera var och när de gör rent sina tankar till havs, eller vilka kemikalier de släpper ut.

För att minska utsläppen av miljöskadliga kemikalier till havs krävs en kombination av striktare regelverk, tydligare ansvarsfördelning samt bättre uppföljning och tillsyn.

 

Ställ hårdare krav för att minska kemikalieutsläpp till havs från tankrengöring

Policy brief: Minska kemikalieutsläpp till havs från tankrengöring (PDF)
Policy brief April 2023