Regionalt arbete inom Havsmiljöinstitutet | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Regionalt arbete inom Havsmiljöinstitutet

Förankringen vid fem universitet ger Havsmiljöinstitutet koppling till kommuner, länsstyrelser och vattenmyndigheter i de olika havsregionerna.

Bottniska viken

Havsmiljöinstitutets enhet vid Umeå universitet bistår regionalt Länsstyrelser, Vattenmyndigheter och andra organisationer med vetenskaplig rådgivning. Genom analyser av inskickade och egna prov och bedömningar bidrar enheten till koordinerad vetenskaplig information till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV). Informationen sprids till allmänheten vid särskilda händelser, som till exempel algblomningar. Åtta externa uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten, samt länsstyrelser, har utförts avseende datainsamling, kvalitetssäkring och utvärdering som en betydande del av verksamheten. De största av dessa program utgörs av nationell-regional miljöövervakning av fria vattenmassan samt nationell-regional miljöövervakning av mjukbottenfaunan i Bottniska viken.
Kontaktperson: Johan Wikner, johan.wikner@umu.se

Svealandsregionen

Vid Havsmiljöinstitutets enhet vid Stockholms universitets Östersjöcentrum har miljöanalytiker och forskare olika former av samverkan med det omgivande samhället. Det kan vara på kortare basis, såsom deltagande i arbetsgrupper, eller som experter i specifika frågor. Enheten vid Östersjöcentrum är engagerade i verksamheten i Svealands kustvattenvårdsförbund på flera sätt. Förbundet samverkar med universitetet för att genomföra återkommande provtagningar och analyser av förändringar i olika delområden som sedan ligger till grund för att bedöma vilka åtgärdsbehov som finns. Detta kommuniceras genom en årlig rapport samt på webbplatsen Svealandskusten.se.
Kontaktperson: Tina Elfwing, tina.elfwing@su.se

Västerhavsregionen

Havsmiljöinstitutets enhet vid Göteborgs universitet är engagerade under den årliga Västerhavsveckan. 2019 deltog institutet med information och samtal om fritidsbåtars miljöpåverkan och lösningar för ett mer hållbart båtliv. Göteborgs universitet verksamhet inom Havsmiljöinstitutet  deltar även i utredningar, utvärderingar och analyser åt regionala och nationella myndigheter och tar ett allt större ansvar i att utveckla i arbetet med att utvärdera och förbättra den marina miljöövervakningen i Västerhavet.
Kontaktperson: Mats Lindegarth, mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se, Per Adolfsson, per.adolfsson@gu.se

Södra Östersjön

Linnéuniversitets verksamhet inom Havsmiljöinstitutet består av att delta i utredningar, utvärderingar och analyser åt regionala och nationella myndigheter. Enheten arbetar även med att skapa mötesplatser mellan forskare och myndigheter som arbetar med södra Östersjön. 2019 hade enheten en aktiv dialog med Vattenmyndigheten i Södra Östersjön och anordnade konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat i samverkan mellan Havsmiljöinstitutet, Vattenmyndigheten i södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län och Linnéuniversitetet. Havsmiljöinstitutets enhet vid Linnéuniversitet har även medverkat i seminarier under Almedalsveckan. Havsmiljöinstitutets arbete inom projektet Baltspace har skett i samverkan med Länsstyrelsen i Skåne. Havsmiljöinstitutet har bidragit till att havsplaneringsnätverket har utvecklats regionalt i Skåne och Öresund och även nationellt, i syfte att underlätta fältarbeten, återkoppling och verifiering. Havsmiljöinstitutet har även fortsatt att föra en aktiv och värdefull dialog om miljötillståndet i Hanöbukten med lokala och regionala aktörer från Blekinge, Småland och Skåne.
Kontaktpersoner: Samuel Hylander, samuel.hylander@lnu.se, Andrea Morf, andrea.morf@havsmiljoinstitutet.se