Havets tillstånd och miljöanalys | Havsmiljöinstitutet
Bild
Algblomning
Foto: iStock
Länkstig

Havets tillstånd och miljöanalys

Havsmiljöinstitutet genomför årliga bedömningar av miljötillståndet i svenska havsområden. Målsättningen är att utveckla en enhetlig, transparent och reproducerbar arbetsmetod baserad på bästa tillgängliga kunskap.

En omfattande miljöövervakning har samlat en stor mängd data som i flera avseenden ger en god grund för att bedöma tillståndet i kustvatten och utsjövatten, detta enligt EU:s Ramdirektiv för vatten och Havsmiljödirektivet. Både EU-direktiven och ekosystembaserad förvaltning (EBF) ställer dock även stora krav på att rådata omvandlas till användbar miljöinformation och därmed bidrar till ett systematiskt kunskapsbyggande. EBF kräver exempelvis god kunskap om fundamentala processer, som energi- och näringsflöden i ekosystemen och om systemens återhämtning, eller brist på återhämtning, när mänsklig påverkan minskar.

Sveriges vattenmiljö

Miljödata behöver också sammanställas och kommuniceras i former som är anpassade till både en bred allmänhet och professionella användare inom miljöförvaltning och forskning. Havsmiljöinstitutet lägger därför ner betydande kraft på att fortsätta arbetet med att utveckla den digitala plattformen Sveriges vattenmiljö, som kombinerar informativa texter med bearbetning och visualisering av miljödata.

Nuvarande bedömningar av havets tillstånd är en process med många steg och  expertbedömningar. Havsmiljöinstitutet arbetar med sammanfattningar och analyser till den samlade redovisningen från miljöövervakning i kust och hav. Tidigare redovisades resultaten av analyserna i de tryckta Havet-rapporterna, som 2019 fick lämna plats för den digitala webbtjänsten Sveriges vattenmiljö. På denna webbplats redovisas miljötillståndet i landets alla vattenmiljöer: kustzonen, öppet hav, sjöar, vattendrag och grundvatten, detta då alla vatten hänger samman och påverkar varandra.

Målsättningen med Sveriges vattenmiljö är att på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt sprida kunskap om miljötillståndet i våra vatten och möter upp mot Havsmiljöinstitutets uppdrag att sprida information om havsmiljön, miljöproblem i havet och hur dessa ska hanteras. Informationen har olika grad av fördjupning och kan sorteras efter miljötema eller geografiskt område. Tillsammans med vetenskapliga rapporter och en stor samlad expertis ges en aktuell och nyanserad bild av miljötillståndet, från källa till hav. Dessutom ges en bakgrund till varför miljösituationen ser ut som den gör och hur forskare och myndigheter arbetar med att skydda och förbättra miljön.

Bättre miljöinformation för ekosystembaserad förvaltning

Inom temat Havets tillstånd bedrivs även ett projekt med syfte att visa hur den havsmiljöinformation som beskrivs inom Sveriges vattenmiljö kan sammanföras med och ställas i relation till befintliga teoretiska ekosystemmodeller. Detta för att ge en bättre vetenskaplig grund för en ekosystembaserad förvaltning av havet. Den marina miljöövervakningen är primärt inriktad på att fastställa de marina kust- och utsjömiljöernas status, samt att klarlägga tidstrender för enskilda substanser och arter eller utvalda grupper av organismer. En ekosystembaserad förvaltning kräver däremot dessutom kunskap om flöden av energi och näringsämnen genom den marina födoväven samt trofiska interaktioner mellan organismer.

För fler projekt inom temat Havets tillstånd och fördjupad miljöanalys se nedan.