Konferens Tankrengöring Enkät | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Konferens Tankrengöring Enkät

Under konferensen Miljövänligare sjöfart med all tankrengöring i hamn fick deltagarna möjlighet att framföra sina synpunkter kring vad som behövs för att tankrengöring inte ska ske till havs utan i hamn.

Deltagarna svarade på sex frågor. Frågorna besvarades individuellt och anonymt efter att deltagarna först hade fått diskutera i grupper om 4-6 personer. Nedan redovisas svaren. Fråga 1, 3 och 5 hade färdiga svarsalternativ och det fanns möjlighet att välja flera alternativ. Fråga 2, 4 och 6 hade fria svarsalternativ med möjlighet att besvara varje fråga flera gånger. 58 personer svarade.

Fråga 1. Vilka regeländringar behövs för att få bort utsläpp av farliga ämnen i havet?

Konferens tankrengöring enkät 1
Konferens tankrengöring enkät 1

Fråga 2. Är det några andra regler som behöver ändras för att få bort utsläpp av kemikalier i havet? Vilka?

Några av svaren som inkom på denna fråga handlade om att de befintliga reglerna räcker men behöver efterlevas samt att efterlevnaden behöver följas upp bättre. Högre böter för överträdelser och hårdare regelverk för så kallade y- och z-produkter var andra förslag. Att underlätta att lämna tankrengöringsvätska i hamn och förbud mot alla utsläpp i skyddade marina områden var ytterligare några synpunkter som uttrycktes i svaren.

Fråga 3. Vad mer behövs för att undvika lastrester i havet? (beakta att endast 5 % av kem-fartygen 2021 hade svensk flagg).

Konferens tankrengöring enkät 3

Fråga 4. Har du fler förslag på vad som behövs?

På denna fråga inkom svar såsom att det generellt behövs bättre kunskap i frågan och bättre samordning mellan olika regler. Mer samarbete inom IMO och medlemsföreningen Intertanko när det gällde internationella regler föreslogs också, samt snabbare hantering av frågorna på global (IMO) nivå. Andra förslag som kom fram var att bygga ut infrastrukturen i hamnarna, innovationer/tekniska lösningar för rengöring utan vatten, samt rening av spolvattnet redan ombord. Ytterligare ett förslag var att eftersträva att fartyg inte ska behöva spola tankarna alls, till exempel genom att köra samma last.
 

Fråga 5. I vilken omfattning ska sjöfarten ta hänsyn till marina skyddade områden, t.ex. Natur-2000-områden?

Konferens tankrengöring enkät 5

Fråga 6. Om du svarade Annat på fråga 5 – vad vill du lägga till?

På denna fråga inkom följande svar: "Utsläpp av tankspolvatten borde inte tillåtas alls", "öka tillsyn, högre böter och mer information om effekterna", "...ska det införas förbud i ett skyddat område måste det ha en koppling till syftet med områdesskyddet".