Båtmiljökonferensen 2023 | Havsmiljöinstitutet
Bild
Marstrandsön sett ovanifrån
Foto: Marco Calandra/Shutterstock
Länkstig

Båtmiljökonferensen 2023

För andra gången gick Havsmiljöinstitutet, Svenska båtunionen och Havs- och vattenmyndigheten ihop och arrangerade en nationell båtmiljökonferens, som ägde rum i Marstrand 17-18 oktober. Temat för årets konferens var Framtidens hållbara framdrivning och samlade ett åttiotal deltagare från bransch, myndigheter, båtorganisationer och forskning.

Hur kan vi möta fritidsbåtslivets utmaningar, med utsläpp och störningar i den marina miljön, och med hjälp av tekniska lösningar och medvetet beteende skapa ett hållbart båtliv, i samklang med natur och miljö? Detta möttes en varierad skara deltagare för att diskutera och utbyta kunskap kring på båtmiljökonferensen Framtidens hållbara framdrivning, den 17–18 oktober i Marstrand. Syftet med konferensen var att prata lösningar och vägar framåt för en hållbar framdrivning för fritidsbåtar, men samtidigt inte vara rädda för att problematisera och prata verklighet.

Under första dagen låg fokus på de utmaningar det hållbara båtlivet står inför och deltagarna gavs en nulägesanalys kring de utmaningar och påverkan som dagens framdrift orsakar. Presentationer hölls bland annat om den negativa effekten av undervattensbuller, svallvågor och hur fritidsbåtars avgaser påverkar vatten och sediment. Föredragshållarna kom från Göteborgs och Stockholms universitet, Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet och RICE.

I ett panelsamtal diskuterade myndighet, forskning och bransch en fritidsbåts liv ur ett holistiskt perspektiv och deltagarna engagerades i frågor kring hur framtidens hållbara framdrivning skulle kunna se ut – utifrån möjligheter inom infrastruktur, attitydförändringar och med eller utan politiska beslut och regleringar.

Under dag två fokuserades det på möjligheter, lösningar och vägar framåt. Under en walk and talk besökte deltagarna det närliggande Ringens varv och fick ta del av deras miljöarbete, fick i hamnen höra mer om laddning och testa elbåtar, samt lyssna på en presentation av Sjösportskolan och deras utbildningar som möter framtidens behov.

Konferensen var mycket uppskattad och kunde med hjälp av engagerade deltagare, aktuella presentationer av forskningsresultat, erfarenheter från bransch och goda exempel på åtgärder ge verktyg och motivation för att tillsammans fortsätta arbetet mot gemensamma mål och ett miljövänligt och hållbart båtliv.

Du hittar presentationerna från konferensen till höger.

>> Läs mer om Havsmiljöinstitutets arbete kring hållbart båtliv

Deltagare på brygga
Deltagare får en presentation av elbåtar och laddinfrastruktur.
Foto: Odd Kloffsten