Vattnet och samhället i framtidens klimat | Havsmiljöinstitutet
Länkstig

Vattnet och samhället i framtidens klimat

Hur kan vi möta det framtida klimatets vattenutmaningar och samtidigt skapa förutsättningar för samarbete mellan forskning och förvaltning? För att diskutera och utbyta kunskap om detta möttes hundratalet deltagare på konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat, den 28-29 augusti 2019 i Kalmar.

Syftet med konferensen var att skapa kontaktytor mellan forskare, tillämpare och beslutsfattare. Konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat anordnades i samarbete mellan Havsmiljöinstitutet, Linnéuniversitetet och Vattenmyndigheten för södra Östersjöns vattendistrikt. Under två halvdagar i slutet av augusti 2109 samlade deltagare från kommuner, myndigheter, universitet, intresseorganisationer samt politiker.

Under första dagen presenterades bland annat föredrag om det förändrade klimatets konsekvenser för akvatiska miljöer och vårt samhälle i stort, arbetet med klimatanpassning i Sverige och vattenförsörjning i framtiden. Bland föredragshållarna fanns representanter från Boverket, länsstyrelsen, SMHI, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Under dag två fokuserades det på samarbetet mellan forskningsvärlden och de som jobbar med att omsätta forskningsresultat i praktiken. Vad behövs för att forskningen ska möta förvaltningens behov och hur kan forskningens fulla potential och samhällsnytta realiseras? Detta diskuterades i ett samtal mellan Havsmiljöinstitutets föreståndare Kajsa Tönnesson, vattenvårdsdirektör Irene Bohman på Vattenmyndigheten för södra Östersjöns vattendistrikt och Petra Wallberg från forskningsinstitutet Formas. Liknande frågeställningar diskuterades även bland deltagarna i smågrupper.

Många intressanta synpunkter kom fram som är värdefulla i det fortsatta arbetet för att stärka länken mellan forskning och förvaltning. Konferensen kunde med hjälp av engagerade deltagare, aktuella presentationer av forskningsresultat, erfarenheter och goda exempel på åtgärder ge verktyg och motivation för att tillsammans börja arbetet mot gemensamma mål.

Vi står inför stora utmaningar som kräver att vi anpassar oss till ett mer extremt väder än idag. Vi måste arbeta för en bättre havsmiljö, säkra vår dricksvattenförsörjning och ta till vara på våra värdefulla ekosystemtjänster. Det är därför av största vikt att vi förstår och kan förutsäga hur jordens klimat kommer att förändras och förståelsen för vattnets roll i det hela.

Vattnet och samhället i framtiden klimat
När:
28–29 augusti 2019.
Var: Kalmarsalens glasveranda och landshövdingens residens i Kalmar.
Arrangörer: Havsmiljöinstitutet, Vattenmyndigheten i södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Kalmar län och Linnéuniversitetet.

Konferensen ägde rum i anknytning till Kalmarsundsveckan, en mötesplats för hållbar utveckling. Tillsammans bidrog vi med att sätta fokus på klimat, hållbarhet och vatten - de tre viktigaste utmaningarna i vår tid.