Almedalen 2023 | Havsmiljöinstitutet
Bild
Fiskebåt och vindkraftverk till havs
Foto: Uppsala universitet
Länkstig

Almedalen 2023

Hållbarhet & miljö

Under årets Almedalsvecka, 27 juni–1 juli, arrangerar Havsmiljöinstitutet seminarium där vi lyfter blå ekonomi med fokus på samexistens samt problematiken med sjöfartens utsläpp av kemikalier till havs. Vi är även på plats för att informera om vårt arbete med havsmedvetenhet och marin pedagogik.

Seminarium
Datum
27 jun 2023
1 jul 2023
Tid
Hela dagen
Hela dagen
Plats
Visby, Gotland

Havsmiljöinstitutets seminarier arrangeras i år inom ramen för Östersjödagarna - ett nätverk som 2023 firar 10 år i Almedalen! Östersjödagarnas seminarier belyser aktuella havsfrågor och lyfter fram goda exempel på en hållbar havsförvaltning. Seminarierna arrangeras på Campus Gotland och i Almedalsbiblioteket 29-30 juni.

Torsdag 29 juni: Hur hanterar vi målkonflikter i Sveriges blå ekonomi?

Det kommer att bli allt viktigare att flera näringar kan existera i samma område för att säkerställa att expansion inom energi, livsmedelsproduktion, och sjöfart görs på ett hållbart sätt så att vi samtidigt kan ha välmående marina ekosystem och levande kustsamhällen. För att uppnå detta krävs ett nationellt förhållningssätt som kopplar till internationella agendor, med tydliga mandat och ansvarsfördelning. Samtidigt behövs en långsiktig strategisk inriktning som ökar förtroendet bland svenska aktörer att våga investera på hemmaplan. Seminariet bygger på två nyligen publicerade rapporter ”Towards a sustainable blue economy in Sweden” och ”Samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård”. Under seminariet diskuteras hur samexistens i den blå ekonomin kan hjälpa oss att uppnå hållbarhet i våra hav, samt vilken typ av forskning, regelverk, investeringar och processer som behövs.

Medverkande:

 • Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten
 • Lars Andersson, Energiföretagen
 • John Tumpane, Formas
 • Helena Andersson, Region Gotland
 • Karina Barquet, SEI och Mistra Geopolitics
 • Kajsa Tönnesson, Havsmiljöinstitutet

Tid: Torsdag 29 juni, kl. 15:15 - 16:00
Plats: Uppsala universitet, B-huset, Cramérgatan 3
Arrangörer: Östersjödagarna, SEI, Havsmiljöinstitutet, Viable Seas, Uppsala universitet, Blått Centrum Gotland

Läs mer om Havsmiljöinstitutets arbete med Blå ekonomi

Torsdag 29 juni: Vem ska stoppa tankfartygens utsläpp av skadliga kemikalier?

Varje år transporteras flera miljoner ton vegetabilisk olja och andra kemikalier som används i biobränslen med tankfartyg i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Större efterfrågan på nya bränslen gör att transporterna ökar och så även utsläppen i samband med fartygens tankrengöring. Idag tillåter regelverket att stora volymer tankrengöringsrester släpps rakt ut i havet, till och med i marina skyddade områden. Men såväl lagliga som olagliga utsläpp skadar havsmiljön. Ett exempel är alla de sjöfåglar som dör efter att ha fått vegetabilisk olja i fjäderdräkten. Utsläppen är svåra att bekämpa och kräver stora resurser. Under seminariet delar Länsstyrelsen Gotland och Kustbevakningen med sig av sina erfarenheter, bland annat från saneringen efter ett utsläpp av vegetabilisk olja som drev i land på Gotska Sandön i våras. Under seminariet diskuteras vad som krävs för att få stopp på utsläppen.

Medverkande:

 • Olle Karlsson, Länsstyrelsen Gotland
 • Daniel Heilborn, Länsstyrelsen Gotland
 • Thomas Larsson, Kustbevakningen
 • Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet
 • Emma Nohrén, riksdagsledamot, Miljöpartiet
 • Tina Johansen Lilja, moderator, Havsmiljöinstitutet

Tid: Torsdag 29 juni, kl. 16:15-17:00
Plats:
Uppsala universitet, B-huset, Cramérgatan 3
Arrangörer: Östersjödagarna, Havsmiljöinstitutet, Länsstyrelsen Gotland, Blått centrum Gotland/Uppsala universitet